Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

4735 Sayılı Kanunun 24’üncü Maddesinin, İşin %80 İnden Daha Azının Gerçekleşmesi Durumu İçin Düzenlenmiş Bir Hüküm Olduğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
13/04/2020
İş Artışı Gerekli Olduğunda, Artışa İsabet Eden İş Kalemlerinin Miktar Ve Birim Fiyatlarının Hesaplanmasının, Aynı Şekilde Hesaplama Paralelliği Sağlanması Açısından Eksilen İş Kalemlerinin De Miktar Ve Birim Fiyatlarının Belirlenmesinin Gerektiği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
13/04/2020
Birim Fiyat Teklif Almak Suretiyle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Artışa Konu İşin, Sözleşme Bedelinin % 20'sine Kadar Oran Dâhilinde, Süre Hariç Sözleşme Ve İhale Dokümanındaki Hükümler Çerçevesinde Aynı Yükleniciye Yaptırılabileceği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
13/04/2020
Pilot Veya Koordinatör Ortağın İflası Durumunda, 30 Gün İçinde Sözleşmenin Feshedilerek Teminatın Gelir Kaydedilmesi (Diğer Ortakların Teklifi Ve İdarenin Uygun Görmesi Şartlarının Gerçekleşmemesi Halinde), 30 Günlük Sürenin Başlangıç Tarihinin Pilot/Koordinatör Ortağın İflas Tarihi Olması İle Sözleşmenin Yenilenerek İşe Devam Edileceği Durumlarda İdare İle Diğer Ortaklar Arasında Bir Yenileme Sözleşmesi Yapılmak Suretiyle İşe Devam Edilmesi Gerektiği Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı
12/04/2020
Tüzel Kişilik Tarafından İş Deneyimini Tevsiken Sunulan İş Deneyim Belgesi Sahibi Gerçek Kişi Ortağın, Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü Durumunda, İlgili Ortak Tarafından Kendisine Ait Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulması Durumunda Sözleşmeye Devam Edilebileceğine, İş Deneyim Belgesi Sunulamaz İse, Diğer Ortaklarca Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulması Ve İdarenin Uygun Görmesi Halinde, Teminat Dâhil O İş İçin Pilot Veya Koordinatör Ortağın Yüklenmiş Olduğu Sorumlulukların Üstlenilmesi Kaydıyla Sözleşmenin Yenilenerek İşe Devam Edilebileceği, İş Deneyim Belgesi Sunulmaması Durumunda, Herhangi Bir Cezai Müeyyide Uygulanmaksızın Ve Kesin Teminat İade Edilerek İşin Tasfiye Edilmesi Gerektiği Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı
12/04/2020
Mühendislik Kariyerine Sahip Olmayan Bir Kişinin, Mühendislik Hizmetlerinin Kontrol Ve Denetimini Yapmasının Beklenemeyeceği Hakkında Sayıştay Kararı
12/04/2020
Teknik Şartnamede Belirtilen Nitelikte Personel Çalıştırılmaması Hususunun Sayıştay Denetçilerince Tespit Edilmiş Olması Karşısında Gün Sayısı Hesabında “Şartnameye Uygun Olmayan Personel Çalıştırılan Gün Sayısı”Nın Esas Alınması Gerektiği Hakkında Sayıştay Kararı
12/04/2020
Davacıya Sözleşmenin 16.1.1. Maddesi Uyarınca En Az 10 Gün Önce İhtar Yapılması Halinde Geri Kalan Sürede Davacının Eksiklikleri Tamamlayabileceği, İhtar Yapılmadan Sözleşmenin Feshedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
İdarenin Yasaklama Talebine İlişkin Yazısının Bakanlık Kayıtlarına Girdiği Tarihten İtibaren 45 Gün İçinde Yasaklama Kararının Alındığından, Bu Yönüyle Dava Konusu İşlemin Kusurlandırılmasına Olanak Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Davacının İddialarına Dayanak Gösterdiği Teknik Şartnamenin Dosya İçeriğinde Yer Almadığı Anlaşıldığından, Mahkemece Teknik Şartname Hükümleri Değerlendirilmeden Eksik İncelemeye Dayalı Olarak Verilen Kararda Hukuki İsabet Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Davacıya En Az 10 Günlük Süre Verilmeden Sözleşmenin Feshedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Davacı Şirketin İşi Süresinde Ve Sözleşmeye Uygun Olarak Yerine Getirmediğinden; Davacı Şirketin İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Adına Belge Düzenlenen Kişilerin De İş Deneyim Belgesinde Yer Alan Bilgilerin Doğruluğundan Sorumlu Olduğu, Belgedeki Bilgilerin Sorumluluğunu Sadece Belgeyi Düzenleyen İdareye Vermek Veya Belgedeki Eksikliklerin Tespitini İhale Komisyonuna Vermek Suretiyle Değerlendirme Aşamasında Tespit Edilip, İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiğinden Söz Etmenin Hukukun Genel İlkelerine Ve Hakkaniyete Aykırı Olduğu Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Davacının, 4734 Sayılı Kanunun 11’nci Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Olduğundan Bahisle, 4735 Sayılı Kanunun "Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil Veya Davranışlar Nedeniyle Fesih" Başlıklı 21’nci Maddesine Göre, Davacı İle İmzalanan Sözleşmenin Feshi İle Teminatının İrat Kaydedilmesine Karar Verildiği; Dava Konusu Uyuşmazlığın, Davacı Şirket İle Davalı İdare Arasında İmzalanmış Olan Sözleşmenin Uygulanmasından Kaynaklı Olmadığı; Sözleşmenin İmzalanmasından Önceki Aşamalara, Bir Başka Anlatımla Doğrudan İhale Sürecine İlişkin Olduğu; Bu Çerçevede, Dava Konusu İşlemi İdarenin Kamu Gücü Kullanarak Tek Taraflı İradeyle Tesis Etmiş Olduğu Anlaşıldığından, Uyuşmazlığın Görüm Ve Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Davacı Şirket Ortağı Ve Müdürü Olan Şahıs Hakkında Pkk Terör Örgütü Adına Zorla Çek Ve Senet İmzalattırılarak Örgüte Maddi Destek Sağlamak Suçundan 1996 Tarihinde Yapılan Tahkikat, Şahsın İfadesi Ve Yapılan Aramalar Sonucu Elde Edilen Delillerin De Terör Örgütüyle İltisak Yahut İrtibatlı Olup Olmadığı Noktasında Değerlendirilmesi Gerektiği Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Davacı Şirketin Fetö/Pdy İle İrtibatlı Ve İltisaklı Olduğunun … İl Emniyet Müdürlüğü'nce Bildirilmesi Üzerine 4734 Sayılı Kanunun 11’nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (G) Bendi Kapsamında İhalenin İptal Edilerek Sözleşmenin Feshedilmesi Nedeniyle, Aynı Maddenin (678 Sayılı Khk İle Eklenen) Beşinci Fıkrası Uyarınca Kesin Teminatın İrat Kaydedilemeyeceği Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Sahte Belgeyi Kullanmak Suretiyle İhaleye Katıldığı Açık Olan, Bu Çerçevede 4734 Sayılı Kanunun 17/C Maddesinde Belirtilen Yasak Fiil Ve Davranışta Bulunduğu Belirlenen Davacı Hakkında 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 21’nci Maddesi Uyarınca Tesis Edilmiş Olan Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
İhalenin İptali Kararının Zorunlu Sonucu Olarak Davacı Şirket İle İmzalanan Sözleşmenin Feshedildiği Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Yüklenicinin Fiilinin; İşin Yapılması Veya Teslimi Sırasında Hileli Malzeme, Araç Veya Usuller Kullanmak, Fen Ve Sanat Kurallarına Aykırı, Eksik, Hatalı Veya Kusurlu İmalat Yapmak Ve Taahhüdünü Yerine Getirirken İdareye Zarar Vermek Filleri Kapsamında Olduğu Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Sözleşme Bedelinde Meydana Gelen … Tl İş Artışından, Ek Kesin Teminat Alınmaması Ve Sözleşme Damga Vergisi Kesilmemesinin Mevzuata Uygun Olmadığı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
10/04/2020
WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.