Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

4735 Sayılı Kanunun 15’inci Maddesinde Belirtilen İki Durum Dışında Sözleşme Hükümlerinde Herhangi Bir Değişiklik Yapılamayacağı Ve Ek Sözleşme Düzenlenemeyeceği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
10/04/2020
Hileli Malzeme, Araç Veya Usuller Kullanmak, Fen Ve Sanat Kurallarına Aykırı, Eksik, Hatalı Veya Kusurlu İmalat Yaptığı Anlaşılan Yüklenicinin, 4735 Sayılı Kanun'un 27’nci Maddesinin Yollamada Bulunduğu 25’inci Maddesinin (C) Ve (F) Fıkraları Uyarınca Yasaklanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
10/04/2020
Şirket Bölünmelerinde İhale Yetkilisinin İzni Ve İlk İhaledeki Şartlar Aranarak Sözleşmelerin Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde Devrinin Mümkün Olduğu, Aksi Yönde Uygulamaların, Usulsüz Devir Kapsamında, 16’ncı Maddede Yer Alan Yaptırımların İşletilmesini Gerektireceği Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı
10/04/2020
Yüklenicinin Birleşme İşlemi Sonucunda Tasfiyesiz Sona Ererek Daha Önceden Var Olan Ya Da Yeni Kurulan Bir Şirketle Birleşmesi Durumunda, İdarenin Ayrıca Onayına Gerek Bulunmadığı Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı
10/04/2020
İdarece Bir Olayın Sözleşmenin Devri Hususunda Zorunlu Hal Teşkil Edip Etmediği Değerlendirilirken; Konunun 4735 Sayılı Kanunda Açıkça Düzenlenen Ve Sözleşmenin Feshini Gerektiren Hallerden Kaynaklanmaması Kaydıyla, Yüklenicinin Basiretli Bir Tacir Gibi Davranmış Olsa Dahi Öngöremeyeceği Ve Sözleşmenin Devamına Engel Olan Durum Veya Olayların Varlığının Aranması; Bu Kapsamda Sözleşmeye Taraf Olan İdarece Her Somut Olayda "Zorunlu Halin" Sorumluluk İdarede Olmak Üzere Belirtilen Kıstaslar Çerçevesinde, Sübjektif Olaya Münhasıran Değerlendirilmesi Gerektiği Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı
10/04/2020
Katsayıların Sözleşmede Gösterilmemiş Olsa Dahi Yükleniciye Fiyat Farkının Ödeneceği Konusunda Yargıtay Kararı
09/04/2020
Sözleşmesinde Fiyat Farkı Verilmeyeceğine Dair Hüküm Bulunan İşlerde De, Şartları Mevcutsa 2008/14447 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca İlave Fiyat Farkı Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
09/04/2020
İhale Dokümanına Bir İtirazda Bulunmayarak İhalede Teklif Veren Ve İhale Üzerinde Bırakıldıktan Sonra Sözleşmeyi İmzalayan Davacı Şirketin, Sözleşmede Öngörülen Taahhüdünü Yerine Getirmesi İçin İhaleyi Yapan Kurum Tarafından Yazılı İkaz Edilmesine Rağmen Hukuken Kabul Edilebilir Mücbir Sebep Bulunmaksızın Taahhüdünü Yerine Getiremediği Açık Olduğundan Davacı Şirket Hakkında Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
09/04/2020
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10’uncu Maddesi Hükmünün Yalnızca Kamu İhale Kanunu'na Göre Yapılan İhaleler Bakımından Uygulanabileceği Hakkında Danıştay Kararı
09/04/2020
Mücbir Sebep Hâlinin Tarihinde Meydana Gelen Depremle Sınırlı Olmadığı, Tarihinde Meydana Gelen Depremden Sonra Yirmi Gün İçinde Yapılan Tarihli Başvurunun Süresi İçinde Yapılan Bir Başvuru Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği Hakkında Danıştay Kararı
09/04/2020
Davacı Şirket Lehine Kırmataş Üretebilmek Amacıyla Mera Vasıflı Arazinin Tahsis Değişikliğine İlişkin Kararın İdare Mahkemesi Kararıyla İptal Edilmesinin, Doğal Afetler, Kanuni Grev, Genel Salgın Hastalık, Kısmi Veya Genel Seferberlik İlanı Hallerinden Hiçbirisine Girmediği, Madde Hükmünde Düzenlenen "Gerektiğinde Kurum Tarafından Belirlenecek Benzeri Haller" Düzenlemesine De Uymadığı Hakkında Danıştay Kararı
09/04/2020
Yüklenicinin Mücbir Sebep Başvurusu Yapmış Olmasının Sözleşmeye Esas Yükümlülüklerini Ortadan Kaldırmayacağı, Yüklenicinin Kusurundan İleri Gelmemiş İfa İmkansızlığının Tespiti Halinde Sözleşmede Öngörülen Gecikme Cezasının Uygulanmayacağı, Kamu İhale Kurumu Tarafından Mücbir Sebep Kararı Verilmeden Önce İdarece Gecikme Cezası Uygulamasına Yönelik Önceden Tesis Edilen İşlemler Açısından İse Yeniden İşlem Tesis Edilmesinin Uygun Olacağı Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurulu Kararı
09/04/2020
Yapım İşleri Genel Şartnamesi Hükümlerine Göre İş Programında Meydana Gelen Bir Gecikme Nedeniyle Süre Uzatımı Verilebilmesi İçin Üç Şartın Birlikte Var Olmasının Gerektiği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
09/04/2020
Davacının, Mücbir Sebep Gerekçesiyle Bulunduğu Süre Uzatımı Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İle Teminat Mektuplarının Nakde Çevrilmesinin Ve İrat Kaydedilmesinin Engellenmesi İstemiyle Açtığı Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
09/04/2020
Yüklenicinin İş Sahibinin Kusurlu Olarak Sözleşmeden Dönmesi Halinde İsteyebileceği Olumlu Zararın (Kâr Kaybının) Kesinti Yöntemine Göre Hesaplanması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
09/04/2020
Mücbir Sebepler Dışında İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmediğinden Bahisle Davacı Hakkında Tesis Edilen Uyuşmazlığa Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
09/04/2020
Yapım İşlerinde Kesin Kabul İçin Öngörülen Tarihte Yüklenici Tarafından İdareye Kesin Kabulün Yapılması İçin Yazılı Olarak Talepte Bulunulmasında Gecikilmesi Halinde, İdare Tarafından Yükleniciye Önceden Bildirimde Bulunulmak Kaydıyla Kesin Kabul İşlemleri Yapılabileceği Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı
09/04/2020
Hizmet Alımlarında Zamanaşımı Başlangıç Tarihinin 6098 Sayılı Kanunun 478’inci Maddesinde De İfade Edildiği Üzere “Teslim” Tarihi Olduğu, Burada Teslimden Kastın, Hizmetin İdarece Kabul Edildiği Tarih Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
09/04/2020
Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davada, Bk'nun 126/Iv. Maddesi Uyarınca Dava Konusu Alacağın 5 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu, Zamanaşımının Başlangıcının İse Eserin Teslimi, Yani Kesin Kabulün Yapıldığı Tarihi Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
09/04/2020
Fiyat Farkı Ödemesi Öngörülerek İhale Edilen İşlerde Fiyat Farkı Olarak Ödenecek Bedelin, Sözleşme Bedelinde Artış Meydana Gelmesi Halinde Bu Artış Tutarının % 6'sı Oranında Ek Kesin Teminat Alınmasının Öngörüldüğü, Kesin Teminat Ve Ek Kesin Teminatın, İdare Bakımından Bir Güvence Niteliği Taşıdığı Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
09/04/2020