Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Sözleşmenin İmzalanması İle Tamamlanan Süreçte İdarece Tesis Edilen İşlemlerin İvedi Yargılama Usulüne Tâbi İhale İşlemleri Olduğunun Kabulü Gerektiği Hakkında Danıştay Kararı
22/06/2020
Taraflar Arasında Usulüne Uygun Sözleşme İlişkisi Bulunmasa Da İş Sahibinin, Kamu Kurumunca İşin Yaptırılması Ve Yapılan İşin İş Sahibinin Yararına Olması Halinde Vekâletsiz İş Görme Hükümleri Uyarınca Bedelini İsteyebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
21/06/2020
Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 Ve 41’inci Maddelerine Uygun Biçimde İhtirazi Kayıt Konulmaksızın İmzalanan Hakedişin, Yüklenici Aleyhine Kesinleşeceği Hakkında Yargıtay Kararı
20/06/2020
Davacının, Davalı Nezdinde Çalışan İşçi Tarafından Açılan Dava Sebebiyle Ödediği İşçilik Alacaklarını Taraflar Arasındaki Hizmet Alım Sözleşmesine İstinaden Rücu Hakkının Bulunduğu Hakkında Yargıtay Kararı
19/06/2020
İş Verene Hazinece Sağlanan Ek Bir Katkı Niteliğindeki %5'lik Hazine Yardımının Hakedişlerden Kesilmesi Ya Da İade Yoluyla İdarece Tahsil Edilmesinin Yasal Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
18/06/2020
Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 Ve 41’inci Maddelerine Uygun Biçimde İhtirazi Kayıt Konulmaksızın İmzalanan Hakedişin Yüklenici Aleyhine Kesinleşeceği Hakkında Yargıtay Kararı
17/06/2020
Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 Ve 41. Maddelerine Uygun Biçimde İhtirazi Kayıt Konulmaksızın İmzalanan Hakedişin, Yüklenici Aleyhine Kesinleşeceği Hakkında Yargıtay Kararı
16/06/2020
İhale Makamı Olan Kamu Kurumunun, Her Hak Ediş Dönemine İlişkin Son Üç Aylık Ücretten Sorumluluğu, Yasadan Doğan Bir Sorumluluktur. İşverenle İhale Makamının Birlikte Dava Edilmesi Durumunda, Müştereken Müteselsilen Sorumluluğa Dair Karar Verilmelidir. İhale Makamının Tek Başına Dava Edildiği Durumlarda, İşçinin Mükerrer Yararlanmasını Önlemek İçin İşverence Sözü Edilen Ücretlerin Ödenip Ödenmediği Araştırılmalıdır Yargıtay Kararı
15/06/2020
Davanın Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığı, Bk'nın 126/Iv. Maddesi Uyarınca Dava Konusu Alacağın 5 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu, Zamanaşımının Başlangıcının İse Eserin Teslimi, Yani Kesin Kabulün Yapıldığı 12.09.2007 Tarihi Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
14/06/2020
Fesihte Tarafların Ortak Kusurlu Olması Halinde, Yukarıdaki Açıklamalar Uyarınca Yüklenicinin İrad Kaydedilen Teminat Mektubu Bedelleri İle Nakdi Teminatlarını Ve Varsa Ödenmeyen Hakediş Alacaklarını Talep Edebileceği, Kâr Kaybını İse Talep Edemeyeceği, İş Sahibi İdarenin İse Yapılan İmalâtlardaki Ayıpların Giderilme Bedelleri İle Nefaset Farklarını Talep Edebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
13/06/2020
Kamu İhale Kanunu Ya Da Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na Göre Yapılmış Bir Sözleşme Bulunmasa Dahi Kamu Kurumunun Gerçek Ya Da Tüzel Kişiye Herhangi Bir İş Yaptırması Ve Bu İşin Yararına Olması Halinde İşi Yapan Kimsenin Eldeki Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 818 Sayılı Bk'nın 410 Ve Devamı Maddeleri Uyarınca Yaptığı İşin Bedelini Vekâletsiz İş Görme Hükümleri Uyarınca Talep Edebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
12/06/2020
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na Uygun Prosedür Yürütülmeksizin Bir Kamu Kuruluşunun, Gerçek Veya Tüzel Kişiye Herhangi Bir İş Veya İmalâtı Yaptırmış Olup Bu İmalâtın Kamu Kurumu Yararına Olması Halinde Vekâletsiz İş Görme Hükümleri Uyarınca Bedelinin, 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 410 Ve Devamı İle 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 526 Ve Devamı Maddeleri Gereğince Yapıldığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçleriyle Ve Bk'nun 125 İle Tbk'nun 146’ncı Maddesindeki 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Talep Edilebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
11/06/2020
Hakim Maddi Vakıalarla Bağlı İse De, Dayanılan Kanun Hükümleri Ve Hukuki Tavsifle Bağlı Olmadığından Ve Türk Kanunlarını Re’sen Uygulama İlkesi Uyarınca Sözleşme Dışı İşin Yapıldığı Yıl İtibariyle Yürürlükte Bulunan Mülga 818 Sayılı Bk'nun 410 Ve Devamı Maddelerinde Düzenlenen Vekâletsiz İş Görme Hükümlerinin Değerlendirilmesinin Ve Bu Doğrultuda İnceleme Ve Araştırma Yapılmasının, Yapılan İmalâtların İş Sahibinin Belediye Olup Olmadığının Araştırılmasının Ve Ayrıca İş Sahibinin Yararına Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
10/06/2020
Mahkemece Araç Tamir Ve Bakımı Konusunda Uzman Teknik Bilirkişiden, Davacı Tarafça Yapıldığı Kanıtlanan Bakım Ve Onarım İşleri İle Verdiği Yedek Parçaların Davalı ... Yararına Olup Olmadığı, Yararına İse Bunların Yapıldığı 2008 Ve 2009 Yılları İtibarıyla Mahalli Piyasa Rayiçleri İle Bedeli Konusunda, Rayiç Bedel İçerisinde Yüklenici Kârı İle Kdv Olacağından Ayrıca Bunlar Eklenmeksizin Gerekçeli Ve Denetime Elverişli Rapor Alınıp Değerlendirilerek Ve Davadan Önce Temerrüt İhtarı Bulunmadığı Da Gözetilerek Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
09/06/2020
Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre Hesaplama Yapılırken Öncelikle Yapılan İşlerin İş Sahibi İdarenin Yararına Olup Olmadığı Bilirkişilerce Belirleneceği Ve Yalnızca İdarenin Yararına Olan İşlerin Bedeli İşin Yapıldığı Tarihteki Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Hesaplanacağı, İdarenin Yararına Olmayan İşler İçin Bir Bedel Hesabı Yapılmayacağı Hakkında Yargıtay Kararı
08/06/2020
Muhasebe Yetkilisinin, Ödeme Aşamasında Ödeme Emri Ve Eki Belgeler Üzerinde Hak Sahibinin Kimliğine İlişkin Bilgileri Kontrol Etmekle Yükümlü Olduğu Ve Ancak Hak Sahibi Olan Kişiye Ödeme Yapabileceği Hakkında Sayıştay Kararı
07/06/2020
Verilen Süre Uzatımının Mevzuata Uygun Olup Olmadığı Hususu İle İlgili Olmayıp Verilen Toplam 35 Günlük Süreye İlişkin Cezalı Çalışma Tutarının Yükleniciden Tahsil Edilmemesi Olduğundan Bu Noktada Üst Yöneticinin Sorumluluğunu Gündeme Getirmenin Yerinde Olmayacağı Hakkında Sayıştay Kararı
06/06/2020
Sözleşmenin Fesih Nedeni İse Projelerin Kusurlu Olması, Önemli Oranda Değişikliğe Gidilmesi Gerektiğinin İdare Tarafından Tespit Edilmesi Ve Söz Konusu Projenin Başka Bir Alanda Kullanılabilirliğinin Belgelendirilmemiş Olması Karşısında, İlgili Firmaya Herhangi Bir Yaptırım Uygulanmamış Olmasından Dolayı Kamu Zararı Oluştuğu Hakkında Sayıştay Kararı
05/06/2020
Yapı Ve Yapıyı Oluşturan Makine, Ekipman Ve Tesisatın İşler Halde Ve Kullanıma Hazır Biçimde Bulunmasını Sağlamaya Dönük Periyodik Bakım Hizmetleri Ve Gerektirmesi Durumunda Malzeme/Parça Değişimi Yapılmasının Ve Bunlara İlişkin Giderlerin Bakım Yükümlülüğü Kapsamında Yükleniciye Ait Olduğu Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı
04/06/2020
Asıl Sözleşmenin Borçlusu Konumunda Olan İş Ortaklığı Ortağı İle Bu Borcun Bir Kısmının Yerine Getirilmesi Amacıyla “Alt Yüklenici” Sözleşmesi Kurulamayacağı Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı
03/06/2020
WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.