Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Yapının Fen Ve Sanat Kurallarına Uygun Olarak Yapılmaması Hali İle Benzeri Nedenlerle Ortaya Çıkan Zarar Ve Ziyan İfadesinden; Yapılan İşlerin, Sözleşme Ve Eklerinde Yer Alan Nitelikleri Taşımaması, Kamu Yetkili Organlarınca Belirlenen Ve Yayımlanan Standartlara, İmar Ve Yapı Mevzuatına Uygunsuzluğunun Anlaşılması Gerektiği Hakkında Sayıştay Kararı
02/06/2020
Somut Bir Tespit Yapılmadan On Beş Yıllık Süre İçerisinde Ortaya Çıkan Her Türlü Aşınma, Eskime Ve Bozulmalardan Yükleniciyi Sorumlu Tutmanın Hakkaniyete Aykırı Olacağı Hakkında Sayıştay Kararı
01/06/2020
İmzalanan Sözleşme Sonrası Edimin İfası Sırasında Eksik Ve Kusurlu İmalat Yapıldığı Halde İşin Kabul Edildiği Şeklindeki İsnadın Sübutu Halinde Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturabileceği Hakkında Yargıtay Kararı
31/05/2020
Kamu Görevlileri Hakkında Tck'nunn 204/2 Maddesinde Tanımlanan Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği Suçundan Kamu Davası Açılmış Olması Ve Suçların Sübutu Halinde Sanıkların Eylemlerinin Özgü Suçun Niteliği Gereği Bu Suça Azmettirme Ya Da Yardım Etme Olarak Değerlendirilmesinin, Bu Durumda Da Bu Suça İlişkin Delillerin Takdir Ve Tartışmasının, Davaya Bakmanın 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12’nci Maddesi Uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi Kapsamında Bulunduğu Ve Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden, Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Eksik İnceleme İle Yazılı Şekilde Hükümler Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
30/05/2020
Ödeme Tarihinde İşin Gerçekleştirilen Kısmı İçin Diğer Sanık ...'In Yetkilisi Olduğu Yüklenici Firmaya 217.587 Tl Ödenmesi Gerekirken, 260.000 TL Ödeme Yapmak Suretiyle Kamu Zararına Neden Olarak İcrai Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlediği, İhaleye Konu İş Tamamlanmış Gibi Fatura Düzenleyip Yetkilisi Olduğu Firma Lehine Fazla Ödeme Yapılmasını Sağlayan Sanık ...'In İse Özgü Suç Niteliğinde Olan Ve Ancak Kamu Görevlisi Tarafından İşlenebilen Diğer Sanığın Eylemine Tck'nun 40/2. Maddesi Uyarınca Azmettiren Olarak Katıldığı Ve Bu Hususun Tüm Dosya Kapsamı Uyarınca Sabit Olduğu Nazara Alınarak Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
29/05/2020
Kamyon Kasasında İhale Şartlarına Uygun Olmayan 3.380 Kg Demir Çubuk Bulunduğunun Anlaşılması Karşısında, Sanıkların İştirak Halinde Gerçekleşen Eylemlerinin Tck'nun 236/1, 2-A, B Maddelerinde Yaptırım Altına Alınmış Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
28/05/2020
Bahsi Geçen Yakıtın Tanklarda Uzun Süre Beklemesi Neticesinde Niteliğinin Ve Özelliklerinin Değişip Değişmeyeceği, Raporlarda Belirtildiği Üzere Yoğunluk, Vizkozite Akma Noktası Ve Kükürt Parametrelerinin Ts 2177 Fuel Oil No.4 Kalorifer Yakıtı Sınır Değerlerine Aykırı Hale Gelip Gelmeyeceği Hususunda Bilirkişiden Rapor Alınmasından Sonra Hasıl Olacak Sonuca Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin Ve Takdiri Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
27/05/2020
İdare Zararı Olan 16.112,76 Tl'nin Dava Tarihinden İtibaren İşleyecek Ticari Faizi İle Birlikte Ve Yargılama Giderleri İle Vekalet Ücretinin Davalılardan Müştereken Ve Müteselsilen Tahsili Hakkında Yargıtay Kararı
26/05/2020
Numunelerin Alındığı Depolarda Önceden Kalan Kömür Bulunup Bulunmadığı Da Araştırılarak, Numunelerin Usulüne Uygun Şekilde Alınıp Alınmadığının Belirlenmesi Ve Analiz Raporları Arasındaki Çelişkileri Giderecek Şekilde Rapor Alınması Sonrasında Hukuki Durumunun Takdir Ve Tayini Gerekirken, Eksik Araştırma İle Yazılı Şekilde Beraatine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
25/05/2020
Mahkemece İflasın Ertelenmesine Karar Verildiği Ve Şirkete Bu Sebeple Kayyum Atandığı Nedeniyle Taahhüdünü Yerine Getiremediği Hususları Gözetilmeksizin Ve İlgilinin Fiil Ve Davranışının Özelliği Dikkate Alınmaksızın Kanunda Öngörülen İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Üst Sınırdan Verilmesi Yönünde Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Bu Yönüyle Mevzuata Ve Eylemle Ceza Arasındaki Ölçülülük Ve Hakkaniyet İlkeleri Yönünden Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
24/05/2020
Davacının Ödediği Tazminat İle Yalnızca Fiziksel Zararın Giderebileceği, Yüklenicinin Kusurlu Olarak 200 Yıllık Revzenin Onarılamayacak Şekilde Parçalanmasına Sebebiyet Vermesi Sonucunda Tarihi Bir Mirasın Yok Olduğu Dikkate Alındığında, Meydana Gelen Manevi Zararın Telâfi Edilemeyeceği, Davacının Sübut Bulan Fiili Nedeniyle İhalelere Katılmaktan Bir Yıl Süre İle Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
23/05/2020
Aralarında Diş Hekiminin De Bulunduğu Bilirkişi Kurulu Tarafından Aylık Ortalama Rpt'nin Yüksek Olmasının Bilimsel Olarak Kabul Edilemeyeceğinin Rapor Edildiği, Bu Hususun "Sözleşme Konusu İşin Yapılması Veya Teslimi Sırasında Hileli Malzeme, Araç Veya Usuller Kullanmak, Fen Ve Sanat Kurallarına Aykırı, Eksik, Hatalı Veya Kusurlu İmalat Yapmak" Kapsamında Yer Alan Yasaklama Sebepleri Arasında Değerlendirilebileceği Hakkında Danıştay Kararı
22/05/2020
Davalı İdare Tarafından İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya Yönelik İşlemin Müsteşar Tarafından Tesis Edilmesine İmkan Sağlayan Yazılı Yetki Devri Sunulmadığı Anlaşıldığından, Müsteşar Tarafından İmzalanmak Suretiyle Tesis Edilen İhaleden Yasaklama İşleminde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
21/05/2020
Hakkında Yasaklama Kararı Uygulanan Yüklenici … Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. İle Birlikte Bu Firmanın Yarıdan Fazla Hissesine Sahip Ortağı Olan İ.K. Ve … Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'Nin Varsa Ortak Olduğu (Bir Şahıs Şirketinde Ortak Olması Hâlinde Bu Şahıs Şirketi Hakkında, Sermaye Şirketinde Ortak Olması Hâlinde İse Sermayesinin Yarısından Fazlasına Sahip Olmaları Kaydıyla Bu Sermaye Şirketi Hakkında) Şirketler Hakkında Yasaklama Kararı Uygulanabileceğinden, Yüklenici … Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'Nin Yarıdan Fazla Hissesine Sahip Ortağı Olan İ.K.’Nın Yarıdan Fazla Hissesine Sahip Ortağı Olduğu … İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Hakkında Yasaklama Kararı Uygulanamayacağından Dava Konusu İşlemde Bu Yönüyle Hukukî İsabet Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
20/05/2020
İdare Mahkemesince, Yasak Fiil Ve Davranışlardan Hangisini İşlendiğinin Net Olarak Ortaya Konulmadığı, İhlal Edilen Bentlerin Belirtilmediği, Ceza Süresinin De Hukuka Aykırı Olarak, Gerekçesiz Bir Şekilde Takdir Yetkisi Kullanılmak Suretiyle Üst Sınır Üzerinden Uygulandığı Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı
19/05/2020
Hizmet Binası Onarım İşini Sözleşme Şartlarına Göre Tam Ve Zamanında Teslim Etmediği, Bir Kısım İmalatlarda, Sözleşme Ve Eki İhale Dokümanlarında Belirtilen Nitelikteki Malzemeleri Kullanmadığı Anlaşıldığından, Davacının İki Yıl Süreyle Bütün Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
18/05/2020
Kamu İhale Kurumu İdarelere E-Şikayet Başvurusu Düzenlenmesini Devreye Almıştır
18/05/2020
Kendisine Bildirilen Sipariş Süresi İçerisinde Mal Teslimi Yapmayan Ve Verilen Ek Süre İçerisinde Teslim Ettiği Malların İki Kaleminin Teknik Şartnameye Ve Kabulü Yapılan Numuneye Uygun Olmadığı Da Tespit Olunan Davacı Şirketin, Kamu İhalelerine Katılmaktan Bir Yıl Süreyle Yasaklanmasına İlişkin Davalı İdare İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
17/05/2020
Şartnamede Kıstas Değer Aralığı Bulunmaması Nedeniyle Davacı Tarafından Teslim Edilen İhale Konusu Ürünlerin Şartname Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olup Olmadığının Tespiti Mümkün Olmadığından, Teslim Edilen Parkaların Kabul Edilmemesi Sonucunda Davacının Sözleşmeden Doğan Taahhüdü Yerine Getirmediğinden Bahisle Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
16/05/2020
Davacı Şirkete Tanınan Sürenin Henüz Dolmamış Olduğu Göz Önüne Alındığında; İşin 20 Günlük Süre İçerisinde Tamamlamadığı Gerekçe Gösterilerek Davacının (1) Yıl Süre İle Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına Karar Verilmesine İlişkin Davalı İdare İşleminde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
15/05/2020
WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.