Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Davacının Teknik Şartnamede Özellikleri Açıkça Belirlenen Maldan Farklı Bir Mal Teslim Ettiği Ve Söz Konusu Sözleşmedeki Taahhüdünü Yerine Getirmemesinin Mücbir Sebepten Kaynaklanmadığı, Davacının, 4735 Sayılı Kanun'un 25’inci Maddesinin (F) Fıkrası Hükmünün İhlâli Nedeniyle Aynı Kanun'un 26’ncı Maddesine Göre Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasında Hukuka Aykırılık Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı
14/05/2020
Davacının Uhdesinde Kalan Ve Teslimini Gerçekleştirdiği İhale Konusu Malın Garanti Bakım Ve Onarımının Da Sözleşmeye Dair Bir Yükümlülük Olduğu Ve Davacının İdari Sözleşmede Yer Alan Bu Taahhüdünü Yapılan İhtara Karşın, Cihazlardan 31 Adetine İlişkin Olarak Hukuken Geçerli Olacak Mücbir Bir Sebep Ortaya Koymaksızın, Zamanında Yerine Getirmediği Anlaşıldığından, Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı
13/05/2020
İdare Mahkemelerinin Hangi Davalar Hakkında Verdikleri Kararların Temyiz Edilebileceği 2577 Sayılı Kanun'un 46’^Ncı Maddesinde Tahdidî Olarak Sayılmış Olup, Davacının, Ortağı Olduğu Şirketin 4735 Sayılı Kanun'un 25/F Maddesinde Yer Alan Yasak Fiil Ve Davranışlarda Bulunduğunun Tespit Edilmesi Üzerine 1 Yıl Süreyle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin İşleme Karşı Açılan Davanın Bu Kapsamda Değerlendirilemeyeceği Hakkında Danıştay Kararı
11/05/2020
Dava Konusu İş Kapsamında Eksik Ve Ayıplı Bazı İmalatların Yapıldığı Anlaşıldığından, Davacı Şirket Hakkında Tesis Edilen Dava Konusu İşlem Hukuka Uygun Olduğundan, Davanın Reddine İlişkin Mahkeme Kararında Sonucu İtibarıyla Hukukî İsabetsizlik Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı
10/05/2020
Davacı şirketin, ihale sürecinde eksik ve kusurlu imalatlar yaparak kamuyu zarara uğrattığının somut olarak ortaya konulamadığı, işleme dayanak olarak gösterilen raporların ise, bu durumun aksini ispata yarayan tespitleri içermediği dikkate alındığında, dava konusu yasaklama isteminde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında Danıştay Kararı
09/05/2020
İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmediği Sabit Olan Davacı Şirketin Bir Yıl Süreyle Tüm Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
08/05/2020
Sahte Belgeye Dayanılarak Verilen Teklif Üzerine Yapılan İhalenin İptali İle İhale Sonrası Bağıtlanan Sözleşmenin Feshedilerek, Davacının Teminatının Gelir Kaydedilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
07/05/2020
Kamu İhalelerinden Yasaklanması İşlemi Öncesinde Ortaklıktan Ayrıldığından, Davacının Yasaklanan Şirkette % 51 Hissesi Olduğundan Bahisle Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Davacı Yönünden Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
06/05/2020
4735 Sayılı Kanun'un 25’inci Maddesinde Hangi Fiil Ve Davranışların Yasak Olduğunun Tek Tek Sayıldığı, İş Deneyim Belgesi Sahibi Ortağın Hisselerini İşin Kesin Kabulü Yapılmadan Önce Devretmesinin, Yasak Fiil Ve Davranışlar Arasında Sayılmadığı Hakkında Danıştay Kararı
05/05/2020
"Kanalizasyon Projesi Özel Şartnamesi"Ne Dayanılarak Hazırlanan İş Programına Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmediği Anlaşılan Davacı Şirketin, (1) Yıl Süre İle Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına Karar Verilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
04/05/2020
Davacı Firma Hakkında 4735 Sayılı Kanun'un 25’inci Maddesinde Belirtilen "Mücbir Sebepler Dışında, İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmemek" Fiilinin Subuta Erdiği Anlaşıldığından, Davacı Firmalar Hakkında Bir Yıl Süre İhalelerden Yasaklama Kararı Verilmesi İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
04/05/2020
Davacı Şirketin Uhdesinde Kalan İhalede Davalı İdareye Teslim Ettiği Cihazların Yapılan Muayenesinde Cihazlarda Eksiklik Tespit Edildiği, Eksikliklerin Giderilmesi İçin Verilen Sürede Bahsedilen Eksikliklerin Giderilmediği Anlaşıldığından, Şirketin Sözleşmesinin Feshedilerek Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı
03/05/2020
Elisa Testi Cihazının Valfine Giden Dört Adet Vubing Bağlantı Noktasından Bir Adedinin Plastik Rakorunun Erkek Vidalı Tarafının Kopmuş Olduğunun Belirtilmesi, Ayrıca Keşif Tarihi İle Davalı İdarece Yapılan Muayeneler Arasında Uzun Bir Sürenin Geçmiş Olması Karşısında, Belirtilen Durumlar Dikkate Alınarak Dosyada Bulunan Bilgi Ve Belgelerle, Sunulan Hukukî Deliller Değerlendirilmek Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken, İdarece Yapılan Muayeneler İle Keşif Tarihi Arasındaki Sürenin Yaratabileceği Sakıncalar Da Dikkate Alınmaksızın Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Ve Düzenlenen Rapor Esas Alınarak Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
03/05/2020
Cihazların Teknik Şartnameye Uygun Olmadığı İleri Sürülen Özelliklerinin Bilimsel Anlamda Tartışmaya Açık Konular Olduğu, Bu Cihazlarda Aranan Teknik Özelliklerin, İlgili Şartnamede, Farklı Yorumlamalara Yol Açmayacak Şekilde Açık Ve Anlaşılır Olarak Yazılmadığı, Dolayısıyla Cihazların Teknik Şartnamedeki Özellikleri Taşımadığından Bahisle, Davacı Şirketin, Bir Yıl Süreyle İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasında Hukuka Ve Hakkaniyete Uyarlık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
02/05/2020
Sözleşme Konusu Ürünlerin İlk Fonksiyon Test Raporu Sonuçları Üzerine Verilen Komisyon Kararında Yer Alan Üyelerden Birinin, Söz Konusu Analiz Ve Komisyon Kararına Yapılan İtiraz Üzerine Oluşan İkinci Muayene Ve Kabul Komisyonunda Da Yer Aldığının Anlaşılması Nedeniyle Bu Hususun Mal Alımları Denetim, Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te Yer Alan Usule Aykırı Olması, Dolayısıyla Davacı Şirketin Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmediği Gerekçesiyle Tesis Edilen İşlemin Dayanağı Olan Hazırlık İşlemlerinde Önemli Derecede Usulü Eksikliğin Olması Nedeniyle, Şekil Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
02/05/2020
Her İhalede Alınan Malzemelerin O İhaleye İlişkin Teknik Ve İdari Şartnamesindeki Koşulların Farklı Olduğu Dikkate Alındığında, Anılan İddialar Yerinde Bulunmadığı, Davacının Diğer İddialarının Da, Dava Konusu Edilen İşlemi Sakatlayıcı Nitelikte Olmadığı Hakkında Danıştay Kararı
01/05/2020
Toprak İşleme Kısmını Tamamlamayarak Taahhüdünü İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Yerine Getirmediği Anlaşılan Davacı Şirket Hakkında 4735 Sayılı Kanunun 26’ncı Maddesi Uyarına Tesis Edilen İşlemde Hukuka Ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
01/05/2020
Kanunda Öngörülen İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Üst Sınırdan Verilmesi Yönünde Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Bu Yönüyle Mevzuata Ve Eylemle Ceza Arasındaki Ölçülülük Ve Hakkaniyet İlkeleri Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı
30/04/2020
Taahhüdünü Sözleşme Ve Şartname Hükümlerine Uygun Olarak Yerine Getirmediği Açık Olan Davacı Şirketin Bir Yıl Süreyle Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Uyuşmazlığa Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
30/04/2020
İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2483)
30/04/2020
WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.