Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Davalı İdarece Münferit Tarihlerde Yapılan Muayeneler Sonucu Tanzim Edilen Fonksiyon Test Raporlarıyla Tespit Edildiğinden, İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmeyen Davacı Şirketin Bir Yıl Süre İle Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
29/04/2020
Davacı Şirketin Verilen Ek Sürelere Rağmen Sözleşmedeki İşi Süresinde Bitirmediği Anlaşıldığından, Anılan Yasal Düzenleme Uyarınca Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
29/04/2020
Kamu Gücüne Dayanılarak Ve Tek Yanlı Olarak Tesis Edilen Sözleşmenin Feshine İlişkin İşlem Nedeniyle Doğan Uyuşmazlığın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Danıştay Kararı
28/04/2020
Bilirkişi Raporunda Da Varlığı Kabul Edilen Renk Farkının 4-5 Seviyesinden Düşük Olmadığının Saptanmadığı Sürece, Davacı Tarafından Teslim Edilen Yeşil Ketenin Teknik Şartnameye Ve İhale Dokümanı İle Sözleşme Hükümlerine Uygun Olduğundan Söz Edilemeyeceği Hakkında Danıştay Kararı
28/04/2020
Kesinleşen Danıştay Kararı İle Davacı Şirketin Sözleşmenin Feshinde Haksız Olduğu Belirlendiğinden, Bu Kararın Taraflar Açısından Kuvvetli Delil Teşkil Ettiği Hakkında Yargıtay Kararı
27/04/2020
Menfi Zararın, Hüküm İfade Ettiğine Veya İn'ikad Edeceğine İtimat Edilen Bir Akdin Hüküm İfade Etmemesi Veya İn'ikad Etmemesi Yüzünden Bu İtimadın Boşa Çıkması Nedeniyle Uğranılan Zarar Olduğu, Hakkında Yargıtay Kararı
27/04/2020
İş Sahibinin, İşin Tamamı İle %80'i Arasında Kalan Kısmındaki İşi Yaptırmaktan, Herhangi Bir Bedel, Kâr Kaybı Ya Da Tazminat Ödemeksizin Vazgeçebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
26/04/2020
Sözleşmeye Aykırı Davranış Nedeniyle, Davalı İş Sahibinin Sözleşmeyi Fesihte, Teminatı İrat Kaydetmekte Ve Para Cezası Uygulayıp Bu Miktarı Yüklenici Hakedişinden Kesinti Yapmakta Haklı Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
26/04/2020
Kesin Teminatın Gelir Kaydedilebilmesi İçin Sözleşmenin Uygulanması Sırasında Yüklenicinin Yasak Fiil Ve Davranışta Bulunmasının Yeterli Olduüu, Ayrıca Bu Fiil Ve Davranıştan Ötürü Mahkum Olması Şartının Aranmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
26/04/2020
Sözleşmede Aksine Hüküm Bulunmadığından Ve Olumlu Zararın Fesih Durumunda Da Ödeneceği Belirtilmediğinden, Olumlu Zararın İstenemeyeceği Hakkında Yargıtay Kararı
26/04/2020
İhtarnamenin Tebliğ Tarihi Araştırılmak Suretiyle, Saptanacak Temerrüt Tarihinden İtibaren Avans Faizinin Hesaplattırılıp Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
25/04/2020
Sözleşmenin, Fesih Sebepli Sona Erme Haline İlişkin Sonlandırılmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
25/04/2020
Yüklenicinin, Hakediş Raporunun İmzalanmasından Sonra Tahakkuk İşlemi Yapılıncaya Kadar, Yetkililer Tarafından Hakediş Raporunda Yapılabilecek Düzeltmelere Bir İtirazı Olursa Hakedişin Kendisine Ödendiği Tarihten Başlamak Üzere En Çok On Gün İçinde Bu İtirazını Dilekçe İle İdareye Bildirmek Zorunda Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
25/04/2020
Yüklenicinin Kârına Karşılık Sözleşme Bedelinin %80'i İle Sözleşme Fiyatlarıyla Yaptığı İşin Tutarı Arasındaki Farkın %5'inin Verilebilmesi İçin İşin Tamamlanmış, Ancak Tamamlanan İşin Bedelinin Sözleşme Bedelinin %80'inden Daha Az Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
25/04/2020
Mahkemece, Aralarında Kesin Hesap Uzmanı Ve İnşaat Mühendisinden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetinden Alınacak Rapor İle Yapım İşleri Genel Şartnamesi İlgili Hükümleri Doğrultusunda Değerlendirmeyle, Maddi Hata Olup Olmadığı Konusunda Araştırma Yapılması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
24/04/2020
Eser Sözleşmesi İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıklarda Faizin Borcun İfa Edileceği Günün Taraflarca Kesin Olarak Kararlaştırılması Halinde O Tarihten (Kesin Vadeden), Aksi Halde Davalı Borçlunun Yöntemine Uygun İhtarla Temerrüde Düşürüldüğü Tarihten Başlatılacağı, Kesin Vade Veya İhtar Yoksa Temerrüdün Dava Tarihinde Oluştuğu Kabul Edilerek Faiz Dava Tarihinden Başlatılacağı, Ancak Dava Açılması Yalnızca Davada Talep Edilen Miktar Yönünden Temerrüt Oluşturacağı, Saklı Tutulan Fazla Haklar Yönünden Temerrüt Oluşmayacağı Hakkında Yargıtay Kararı
24/04/2020
Mahkemece, İlave İşin Sözleşmenin Hangi Kısmıyla İlgili Olduğu Kesin Biçimde Saptanmasının, Birim Fiyatlı İşler Nedeniyle İlave İşlerin Bedelinin Ödenmesi İstenmekte İse, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21 Ve 22’nin Maddedeki Yöntemler Gözetilerek İlave İş Bedeli Hesaplattırılmak Suretiyle Fazla İş Bedelinin İlave Edilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
24/04/2020
İhtilâfsız Olan Ödemenin Mahsubuyla, Kalan Miktara İhtarnamenin Tebliğ Tarihi Araştırılmak Suretiyle Saptanacak Temerrüt Tarihinden İtibaren Faizin Hesaplattırılıp Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
24/04/2020
Akdi Haklı Olarak Fesheden Ve Kalan İşi İkinci Defa İhale Eden İş Sahibinin, Sözleşmesinde Bu Konuda Açık Bir Hüküm Bulunmadıkça Sözleşmeye Konu İlk İhale İle İkinci İhale Arasındaki Farkı Değil, Yüklenici Teklifine En Yakın Teklif (Yok İse Olması Gereken Teklif Fiyatı Hesaplatılarak) İle Fesihten İtibaren Makul Sürede İhale Edilmesi Sonucunda Ve İlk Sözleşmeyle Aynı Koşullarda Yapılacak Sözleşme Fiyatı Arasındaki Farkı İsteyebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
23/04/2020
Yeni İhaleden Doğan Zararlarını Talep Edildiği Davada İkmâl İhalesinin İlk İhalenin Ayni Şartları Çerçevesinde Yapılmadığı Durumda, Yargıtay Uygulamaları Işığında "Kaçırılan Fırsat İlkesi" Gözetilerek Davacı İdare İle Davalı Arasında İmzalanan 1. İhalede Davalıdan Sonra En İyi Teklifi Veren Firmanın Teklifi İle 2. İhaledeki Fiyat Arasındaki Farkı İle İşçi Kiralama Bedelinin Dikkate Alınması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
23/04/2020
WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.