Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Mahkemece, Alacağın Hangi Faturalara Dayalı Olduğu Açıklattırılarak Taraflar Arasındaki Sözleşme Ve Genel Şartname Uyarınca Dava Tarihi İtibariyle Davalının Ödemede Gecikip Gecikmediğinin Araştırılmasının Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
22/04/2020
Yeni İhaleden Doğan Zararlarını Talep Edildiği Davada İkmal İhalesinin İlk İhalenin Aynı Şartları Çerçevesinde Yapılmadığı Durumda, Bilirkişi İncelemesi Marifetiyle Aynı Şartlarda Yapılacak İhaleye Göre Varsa Zararın Belirlenmesinin Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
22/04/2020
Tarafların Fesihte Ortak Kusurlu Olmaları Halinde Teminatın İrad Kaydedilmesinin Mümkün Bulunmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
22/04/2020
Yüklenicinin Haklı Bir Sebep İleri Sürmeden Tek Taraflı Olarak Sözleşmeyi Feshetme Yetkisi Olmadığından, Böyle Bir Durumda Teminat Mektubunun Paraya Çevrilip Tahsil Edilebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
22/04/2020
4735 Sayılı Kanunun 22/2. Maddesi Uyarınca; Sözleşmenin Haklı Nedenlerle Feshi Halinde Kesin Teminat Mektubu Ve Varsa Ek Kesin Teminatların Alındığı Tarihten Gelir Kaydedileceği Tarihe Kadar Güncelleneceği Ve Güncellenen Tutar İle Kesin Teminat Tutarı Yükleniciden Tahsil Edileceğinden, Bilirkişiden Rapor Alınarak Davacının Talep Etmekte Haklı Olduğu Güncellenen Tutar Belirlenerek Sonucuna Göre Talebin Hüküm Altına Alınması Gerekirken Yazılı Şekilde Güncellemeye İlişkin Talebin Reddinin, Doğru Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
21/04/2020
Mahkemece Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Tek Olduğu, Fazla İmalatın Da Sözleşmenin 30’uncu Maddesi Uyarınca Yükleniciden İstendiği Gözden Kaçırılarak, 79.000 Adet Eşofmanın Teslim Edildiği Gerekçesiyle Sadece 13.178,00 Tl Ek Teminat Nedeniyle Güncelleme Alacağının Tahsiline Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
21/04/2020
İrad Kaydedilen Teminatların Yüklenici Borcundan Mahsup Edilemeyeceği Hakkında Yargıtay Kararı
21/04/2020
Güncellemeden Kaynaklanan Fark Tutarı Davalı İdarenin Alacağı Olduğu Ve Bunun Fazla Yatırılan Teminattan Mahsubunun Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
21/04/2020
Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 39/4-E Maddesine Göre; Yüklenicinin Geçici Hakedişlere İtirazı Olduğu Takdirde, Karşı Görüşlerinin Neler Olduğunu Ve Dayandığı Gerekçeleri İdareye Vereceği Ve Bir Örneğini De Hakediş Raporuna Ekleyeceği Dilekçesinde Açıklaması Ve Hakediş Raporunu “İdareye Verilen ... Tarihli Dilekçemde Yazılı İhtirâzi Kayıtla” Cümlesini Yazarak İmzalaması Gerektiği, Yüklenicinin İtirazlarını Bu Şekilde Bildirmediği Takdirde Hakedişi Olduğu Gibi Kabul Edilmiş Sayılacağı, Bu Kuralın Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 40/9 Maddesi Yollamasıyla Kesin Hakedişe İtiraz Yönünden De Uygulanacağı Hakkında Yargıtay Kararı
20/04/2020
Hakedişten Kesinti Yapmak Suretiyle Cezai İşlem Tahsil Edilmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
20/04/2020
Haklarında Kamu Davası Açılanların 01/11/2012 Tarihi İtibariyle 4734 Sayılı Kanının 11’nci Maddesi Kapsamından Çıkarılmış Olmaları Ve Haklarında İdarelerce Veya Mahkemelerce Verilmiş Bir Yasaklama Kararı Bulunmaması Nedeniyle, Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Yapılan İhalelerde Bu Kişilerin Geçici Teminatlarının Gelir Kaydedilmesi Ve Yasaklanmaları Da Mümkün Olmayacağı Hakkında Yargıtay Kararı
20/04/2020
Sözleşmenin Feshine Her İki Taraf Da Ortak Kusuru İle Sebebiyet Verdiğinden, Asıl Davada Sözleşmenin 10.4. Maddesinde Düzenlenen Hükümler Gereğince Kesin Teminat Mektubunun İadesinin Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediği Araştırılıp, Bu Koşullar Oluştu İse Teminat Mektubunun İş Sahibince Paraya Çevrilerek İrad Kaydedilmediği Anlaşıldığından, Kesin Teminat Mektubunun Davacı-Birleşen Dosya Davalısı Yükleniciye İadesine, Davalı İş Sahibinin Birleşen Davada Talep Ettiği Menfi Zararlarının Tazmini İsteminin De Reddine Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
20/04/2020
Özel Veya Teknik Bilgi Gerektiren Hallerde Bilirkişi Veya Bilirkişi Kuruluna İnceleme Yaptırılması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
19/04/2020
Yüklenicinin, Çalıştırdığı Kişilerin Haksız Eylemlerinden (Mülga 818 Sayılı) Bk'nun 100. Maddesi Uyarınca Sorumlu Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
19/04/2020
Yüklenicinin İş Programında Belirtilen Sürelere Uymayıp İşe Başlamaması Ve Edimini İfa Etmemesi Karşısında, Davalı İdarenin 4735 Sayılı Kanunun 20/A Ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48’nci Maddesi Uyarınca Sözleşmeyi Feshedip Teminat Mektubunu Nakde Çevirip Gelir Kaydetmesi İçin Gerekli Yasal Koşulların Oluştuğu Hakkında Yargıtay Kararı
19/04/2020
Taraflardan Birinin Sözleşmeyi Tek Taraflı Olarak Feshi İle Feshin Hüküm Ve Sonuçlarını Doğuracağı Ve Bu Noktada Ancak Feshin Haklı Ya Da Haksız Olduğunun İleri Sürülebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
19/04/2020
İhtar Yapılmaksızın Sözleşmenin İdarece Feshedilmesi, Yüklenicinin De Edimini İfada Temerrüde Düşmüş Olması Karşısında Sözleşmenin Tarafların Ortak Kusuruyla Feshedildiğinin Kabulünün Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
18/04/2020
İdare Yönünden Haklı Fesih Şartlarının Oluştuğu Dikkate Alınmaksızın Yüklenici Tarafından Da İtiraz Edilmeyen 10 Günlük Sürenin Sözleşmede Kararlaştırılan Ve Kanun'da Yer Alan 20 Günlük Süreden Az Olması Ve 20 Günlük Süre Tanınmadan Sözleşmenin Feshedilmiş Bulunması Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
18/04/2020
Yüklenicinin İşi Sözleşme Şartlarına Aykırı Olarak Geciktirdiği Ve Sözleşme Konusu İşin Tamamlanmamasında Tamamen Davalının Kusurlu Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
18/04/2020
Kesinleşen İdare Mahkemesi Kararıyla Davalı İş Sahibinin Sözleşmeyi Feshetmekte Ve Teminat Mektubunu İrat Kaydetmekte Haklı Olduğu Anlaşılmakla, Davacının Feshin Haksız Olduğunun Tespiti İle İrat Kaydedilen Teminat Mektubu Bedelinin Tahsiline İlişkin İstemlerinin De Reddine Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
18/04/2020