Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2419)
18/04/2020
İş Sahibi İdare Tasfiyeyi Yapmazsa Veya Yaptığı Tasfiyeyi Yüklenici Kabul Etmezse, Tasfiyeyi Ve Tasfiye Kesin Hesabının Çıkartılmasını Mahkemeden Talep Edebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
17/04/2020
Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Uygulamalarından Bildirime Rağmen Vazgeçmemesinin İdare Açısından Fesih Hakkı Doğuracağı Hakkında Yargıtay Kararı
17/04/2020
Taraflar Fesihte Ortak Kusurlu Olduklarından Davacı Tarafından Verilen Kesin Teminat Mektubunun Paraya Çevrilip Ceza Koşulu Olarak Gelir Kaydedilemeyeceği Hakkında Yargıtay Kararı
17/04/2020
Yüklenicinin Personelin Eğitim Durumundaki Ve Heyet Raporları İle İlgili Eksiklikleri Gidermemiş Olmasının Sözleşme Ve Şartnameye Aykırılık Teşkil Ettiği Ve İdarenin Sözleşmeyi Haklı Nedenle Feshedebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
17/04/2020
Alacaklının Alacağının Tümünü Veya Bir Bölümünü Alamazsa, Borçlunun Kendisine Hiç Bir Kusurun Yüklenemeyeceğini Kanıtlamadıkça Bundan Doğan Zararı Ödemek Zorunda Olduğu, İş Sahibinin Fesihte Kusurlu Bulunmadığını Kanıtlamadıkça Davacı Zararını Ödemekten Kaçınamayacağı Hakkında Yargıtay Kararı
16/04/2020
Davacı Yüklenici İle Dava Dışı İş Sahibi Arasındaki Sözleşmenin Feshinin Davacı-Karşı Davalı Taşeronun Süresinde Teslimat Yapmadığı Ve Ayıplı Yapılıp İş Sahibince Kabul Edilmeyen İmalâtlardan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Teminat Mektubunun İrad Kaydedilip Kaydedilmediği Ve Bunların Sonucu Olarak Davalı-Karşı Davacının Karşı Davasında İrad Kaydedilen Teminat Mektup Bedeli İle İlgili Uğradığı Zararını Davacı-Karşı Davalı Taşerondan İstemekte Haklı Olup Olmadığı Ve İsteyebileceği Miktar Hesaplattırılıp Değerlendirilerek Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İncelemeyle Karşı Davanın Da Reddi Doğru Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
16/04/2020
Kural Olarak Sözleşmenin Haklı Feshi Halinde Feshedenin, Sözleşmenin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan Zararın Tazminini İsteyebileceği, Doktrinde Hakim Olan Görüşe Ve Yargıtay'ın Yerleşik Uygulamasına Göre Burada Oluşan Zararın Menfi (Olumsuz) Zarar Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
16/04/2020
Sözleşmenin Feshi Bildiriminin, Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkiyi Sona Erdiren Ve Yenilik Doğuran Bir İrade Beyanı Olduğu Ve Muhataba Ulaştığı Tarihten İtibaren Hukuksal Sonuç Doğurduğu Hakkında Yargıtay Kararı
16/04/2020
Sözleşme Dışı İşin Varlığı Halinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi Ek Olduğundan Sözleşme Dışı İmalât Bedelinin Sözleşme Tarihinde Yürürlükte Bulunan Şartnamenin 23’üncü Maddesindeki Yönteme Göre Hesaplanması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
15/04/2020
Yüklenicinin Haklı Bir Sebep İleri Sürmeden Tek Taraflı Olarak Sözleşmeyi Feshetme Yetkisi Olmadığından, Teminat Mektubunun Paraya Çevrilip Tahsil Edilebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
15/04/2020
Sözleşme Maddesindeki 10 Günlük Süre Feshedilemeyen Süre Olup Bu Süre İçinde Gecikme Cezasının Uygulanacağı Da Kabul Edildiğinden, Davalı İş Sahibinin Feshedilemeyen Bu 10 Günlük Süre İle İlgili Olarak Gecikme Tazminatı İsteyebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
15/04/2020
Sözleşmenin Haklı Feshi Durumunda; Menfi Zararın, İşin Başkasına İhale Edilememesi Nedeniyle (Kaçırılan Fırsat), Kısaca İhaleye En Yakın Teklif Fiyatı İle Yeniden Yaptırılmak Zorunda Kalınan Fiyat Arasındaki Fark Olarak Hesaplanması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
15/04/2020
İhale Sözleşmesinin İmzalanmasından Sonraki Aşamada Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sözleşmenin Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlığın, "Kesin Teminatın Hazineye Gelir Kaydedilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemine Yönelik Kısmı İtibariyle" Görüm Ve Çözümünde, Adli Yargı Yerinin Görevli Bulunduğu Hakkında Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
14/04/2020
Götürü Bedelle Yapımı Üstlenilen İşlerde Yüklenicinin Haketiği İş Bedelinin, Gerçekleşen İmalâtın Yapılması Gereken Tüm İmalâta Göre Fiziki Oranının Bulunması Ve Bu Oranın Götürü Bedele Uygulanması Suretiyle Hesaplanması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
14/04/2020
Kararın Gerekçesi İle Hüküm Fıkrası Ve Kısa Karar Arasında Çelişki Yaratılmasının Anayasa İle Teminat Altına Alınan Yargılamanın Açıklığı, Adil Yargılanma Hakkı Prensibine Ve Kararların Gerekçeli Olması Gerektiğine Dair Anayasa Ve Yasa Hükümlerine Aykırı Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
14/04/2020
Menfi Zararının Sözleşmenin Yerine Getirileceğine Olan Güvene Dayanılarak Kaçırılan Elverişli Fırsatlara Göre Değerlendirilip Hesaplanması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
14/04/2020
Başka Bir İşe Ait Sözleşme Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Damga Vergisinin, Gelir Kaydedilen Kesin Teminattan Mahsup Edilmesinin Mümkün Olmadığı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
13/04/2020
4735 Sayılı Kanunun 24’üncü Maddesinin, İşin %80 İnden Daha Azının Gerçekleşmesi Durumu İçin Düzenlenmiş Bir Hüküm Olduğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
13/04/2020
İş Artışı Gerekli Olduğunda, Artışa İsabet Eden İş Kalemlerinin Miktar Ve Birim Fiyatlarının Hesaplanmasının, Aynı Şekilde Hesaplama Paralelliği Sağlanması Açısından Eksilen İş Kalemlerinin De Miktar Ve Birim Fiyatlarının Belirlenmesinin Gerektiği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
13/04/2020