Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eklenme Tarihi: 16/03/2019 - Kategori: Yönetmelikler

Kamu İhale Kurumundan:

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “satın alanların ve” ibaresi ile dördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Aday, istekli ve istekli olabileceklerin, şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunma ile başvuru ve teklif sunma dahil ihale sürecinde yapacakları tüm işlemlere ve bu işlemleri yapmak üzere EKAP’ta yetkilendirdikleri kişilere ilişkin; EKAP, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden temin veya teyit edilebilen bilgi ve/veya belgeler, Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kullanılabilecek olup, ilgililer bu bilgi ve/veya belgelerin kendilerine ait son durumu gösterir şekilde güncel olmasını sağlamakla sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiş ve fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Bu maddede belirlenen şartlara bağlı olmaksızın gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usuller Kurum tarafından belirlenebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve EKAP üzerinden indirilmesi

MADDE 16 – (1) Adına ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

(2) İdare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde görülebilir. İhaleye katılmak için bu dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir.

(3) Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi bir bedel talep edilemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “dokümanı satın alanlar ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 13, 17, 20 ve 21 inci maddeleri, ilanı veya duyurusu 18/3/2020 tarihi ve sonrasında yapılmış olan ihalelerde; 6 ncı maddesi ise ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1B/EKAP numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak İlan Formunun 4.5 inci maddesine bağlı (1) numaralı dipnotunda yer alan “yapım işi ihalelerinde” ibaresi “ihalelerde” olarak ve 12 nci maddesinde yer alan “ihalede” ibaresi “[ihalede/ihalenin … kısmında/kısımlarında]” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK016.1/MEKAP numaralı Teklif Edilen Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak standart formu numarası ile birlikte bu Yönetmeliğin eki Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK019.1/EKAP-M numaralı İhale Komisyonu Kararı standart formunda İsteklilerin Teklif Ettiği Bedellere ilişkin tablonun son sütununda bulunan “Yerli malı teklif eden” ibaresinden önce gelmek üzere “Yerli istekliler/” ibaresi eklenmiş ve bu sütuna ait 3 numaralı dipnotta yer alan “Yerli malı teklif edenler” ibaresi “Yerli istekliler/Yerli malı teklif eden [yerli] istekliler” olarak değiştirilmiş, formda yer alan “Doküman satın alan ve” ibaresi “Dokümanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK021.1/EKAP numaralı İhale Üzerine Bırakılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Formda yer alan “idari şartnamenin 7.7.2 maddesinde belirtilen belgeleri vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir.” ibaresi “[…]2 oranında kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir.” olarak değiştirilmiş ve bu ibareye bağlı aşağıdaki (2) numaralı dipnot eklenmiştir.

“(2) Sözleşme imzalamaya davet edilen isteklinin vermesi gereken kesin teminat oranı yazılacaktır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK021.1B/EKAP numaralı Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Formun (1) numaralı dipnotunda yer alan “İki iş gününden az olmamak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (h) bendinde yer alan “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise “şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde ve 4.4 üncü maddesinde yer alan “Adına ihale dokümanı satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” cümlesi “Adına ihale dokümanı indirilecek gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.” olarak değiştirilmiştir.

“4.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza kullanarak indirmesi yeterlidir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin 6.5 inci maddesinde yer alan “elektronik ortam” ibaresinden önce gelmek üzere “, EKAP dışında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (g) bendinde yer alan ifade yürürlükten kaldırılarak bu bende bağlı aşağıdaki (5a) numaralı dipnot eklenmiş, aynı maddenin (h) bendinde yer alan ifade yürürlükten kaldırılarak bu bende bağlı aşağıdaki (5b) numaralı dipnot eklenmiştir.

5a Mal alımı ihalelerinde “Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,” hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde “g) Bu bent boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”

5b Yapım işi ihalelerinde “Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,” mal ve hizmet alımı ihalelerinde “h) Bu bent boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak, “şartın” ibaresi ise “şartların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin 7.1.1 inci maddesine bağlı (7) numaralı dipnotta yer alan “yapım işi ihalelerinde” ibaresi “ihalelerde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1.2 nci maddesine bağlı (8) numaralı dipnotta yer alan “yapım işi ihalelerinde” ibaresi “ihalelerde” olarak değiştirilmiş ve “Mal ve hizmet alımları ile yeterlik sertifikası düzenlemesine veya kullanmasına izin verilmeyen idarelerce yapılan yapım işi ihalelerinde ise “7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (9) numaralı dipnotunda bulunan 7.2.1 inci maddelerindeki “yarısından fazla hissesine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesine bağlı (10) numaralı dipnotunda bulunan “yarısından fazla hissesine” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 23 üncü maddesine bağlı (31) numaralı dipnotta yer alan ikinci 23.1 inci maddesinin başına “İhalede/ihalenin … kısmında/kısımlarında” ibaresi eklenmiş ve “Davet yapılmadan önce isteklilere değerlendirme dışı bırakılan teklifler ve gerekçeleri bildirilir.” ibaresi “Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme başlamadan önce bildirilir.” olarak değiştirilmiş, 23.3 üncü maddesinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Birden fazla kalemden oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fiyatlarının toplamından oluşan yeni teklif eksiltilmiş teklif olarak gönderilir.” cümlesi ile 23.7 nci maddesinin başına “Eksiltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

35.2.1. Bu maddeye, kısmi teklife açık olmayan ve elektronik eksiltme yapılan ihaleler ile kısmi teklife açık ve kısımların tamamında elektronik eksiltme yapılan ihalelerde “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif , teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacak; kısmi teklife açık ve kısımların yalnızca biri veya birkaçında elektronik eksiltme yapılan ihalelerde “Elektronik eksiltme yapılan … kısımda/kısımlarda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.” ibaresi ve elektronik eksiltme yapılmayacak kısım/kısımlar için de başına “Elektronik eksiltme yapılmayan … kısımda/kısımlarda” ibaresi eklenmek suretiyle ilgili uygulama yönetmeliğine göre eşit tekliflerin değerlendirilmesinde uygulanacak usul yazılacak; elektronik eksiltme yapılmayan ihalelerde ise ilgili uygulama yönetmeliğine göre eşit tekliflerin değerlendirilmesinde uygulanacak usul yazılacaktır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.1 inci maddesinde yer alan “iki iş gününden az olmamak üzere” ibaresi ve 36.3 üncü maddesinde yer alan “ile 36.2 maddesi saklı kalmak kaydıyla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan istekliler” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe Ek-2’de yer alan KİK014.3/EKAP numaralı Pazarlık Usulü ile Yapılan İhalelerde İsteklilerin Doküman Almaya ve Teklif Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Form eklenmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğe Ek-3’te yer alan KİK014.4/EKAP numaralı Pazarlık Usulü ile Yapılan İhalelerde İsteklilerin Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Form eklenmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe Ek-4’te yer alan KİK025.5/EKAP numaralı Elektronik Eksiltmeye Davet Edilecek İsteklilerin Belirlenmesine İlişkin Tutanak eklenmiştir.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe Ek-5’te yer alan KİK025.7/EKAP numaralı Elektronik Eksiltmeye Davet Edilmeyen İsteklilere Davet Edilmeme Gerekçelerinin Bildirilmesine İlişkin Form eklenmiştir.

MADDE 29 – Bu Yönetmeliğin 3 ve 7 nci maddeleri yayımı tarihinde, 1, 2, 4, 5, 14 ve 15 inci maddeleri 1/6/2019 tarihinde, 13, 17, 20 ve 21 inci maddeleri 18/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri İçin tıklayınız

 

 

 

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.