Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Eklenme Tarihi: 16/03/2019 - Kategori: Tebliğ

Kamu İhale Kurumundan

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 8.1.1 inci maddesinde yer alan “ve teyidinin” ibaresi “veya teyidinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8.1.2 nci maddesinde yer alan “ve teyidi” ibaresi “veya teyidi” olarak değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablonun doldurularak sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması durumunda, söz konusu belgelere ilişkin değerlendirme, sunulan tabloda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve/veya belgeler esas alınarak yapılır ve bu kapsamda başka bir belge istenmez.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin başlığı “Ortaklık durum belgesi ve ortaklık tespit belgesi” olarak, 11.1 inci maddesinde yer alan “ortaklık durum belgesinin” ibaresi “ortaklık durum belgesi veya ortaklık tespit belgesinin” olarak, 11.2 nci maddesinde yer alan “Ortaklık durum belgesinin” ibaresi “Ortaklık durum belgesi veya ortaklık tespit belgesinin” olarak, “ticaret sicil memurlukları” ibaresi ise “ticaret sicili müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 15 – Dokümana ilişkin hususlar

15.1. Şikayet üzerine dokümanda değişiklik yapılması

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı maddesinde “Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, şikayet başvurusu üzerine, idarenin dokümanda düzeltme yapılmasına karar vermesi halinde, Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve zeyilnamenin doküman indirenlerin tamamına ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce bildirilmesini öngören düzenlemedeki on günlük süre ile bağlı olmaksızın ihale veya son başvuru tarihine kadar (ihale veya son başvuru günü hariç) zeyilname ile dokümanda düzeltme yapılabilecektir. Ancak zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında on günden az süre kalması halinde, ihale tarihinin ertelenmesi zorunlu olup, bu erteleme sadece bir defa yapılabilecektir. İhale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. Zeyilname ile ihale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, erteleme süresi ihale veya son başvuru tarihinden itibaren hiçbir durumda yirmi günü geçemeyecektir.

15.2. İşyerinin görülmesine ilişkin düzenleme

İhalelere ilişkin olarak Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurularından, bazı ihalelerde idareden alınacak işyeri görme belgesinin teklif veya başvuru kapsamında sunulmasının istendiği görülmüştür. Bilindiği gibi, ihaleye katılım için aday veya isteklilerce verilmesi gereken belgeler ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde düzenlenmiştir. Bu belgeler arasında işyeri görme belgesi bulunmamaktadır. Ayrıca tip idari şartnamelerin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı maddesindeki düzenlemeler, işyerinin görülmesi, teklif hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin sorumluluğunun isteklide olduğunu, işyerinin görülmesine ilişkin olarak istekli veya temsilcilerinden gelen taleplerin idarelerce karşılanmasının zorunlu olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, idarelerce anılan hükme uygun hareket edilmesi ve idari şartnamelerde, işyeri görme belgesi alma zorunluluğuna ilişkin düzenlemelere yer verilmemesi gerekmektedir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 16.2.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16.4.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek geçici teminat tutarı belirlenecektir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 17.2.1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(g) bendine ilişkin sunulan belgeden, isteklinin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğü hususu da anlaşılıyorsa, sözleşme imzalanmadan önce odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin ayrı bir belge sunulmasına gerek bulunmamaktadır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 17.4.1 inci maddesindeki “harçlar ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 28.1.1.1 inci maddesinde yer alan “belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri” ibaresi “bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 28.1.4.1 inci maddesinde yer alan “belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri” ibaresi “bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 30.2.3 üncü maddesinde yer alan “idareden satın alan veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 32.2.1 inci maddesinde yer alan “veya idareden bedeli karşılığında satın alınması” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 44 üncü maddesinin başlığı “Yapım işlerinde ortaklık durum belgesi ve ortaklık tespit belgesi” olarak değiştirilmiş, 44.1 inci maddesinde yer alan “iş deneyim belgesi veya mezuniyet belgesi sahibi ortaklarının ortaklık hisse oranları ve sürelerine ilişkin olarak,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “ticaret sicil memurlukları” ibaresi “ticaret sicili müdürlükleri” olarak ve aynı maddenin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda;” ibaresinden sonra gelmek üzere “ortaklık hisse oranları ve sürelerine ilişkin olarak” ibaresi eklenmiştir.

“a) Tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda, ortaklık hisse oranları ve süreleri ile temsil ve yönetim yetkisine ilişkin olarak (KİK031.1/Y) nolu standart formun,”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 45.1.4 üncü maddesinin son fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “istekli olabileceklere” ibaresi “veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 45.1.13.14 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 54.2 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“p) İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında satış faaliyeti için özel olarak düzenlenen izin, ruhsat veya faaliyet belgelerinin ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenmesi halinde, bu belgelerin ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması yeterlidir. Sözleşmenin uygulanması aşamasında söz konusu belgelerin geçerliliğinin devam ettiğinin idare tarafından kontrol edileceği hususu sözleşme tasarısında belirtilebilir.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 70.1.1 inci  maddesinde yer alan “hissesine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 79.2.7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 84.3 üncü maddesindeki “durum” ibaresi “tespit” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 ve 14 üncü maddelerinde yer alan hükümler, ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 3, 13, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan hükümler ise ilanı veya duyurusu 18/3/2020 tarihi ve sonrasında yapılmış olan ihalelerde uygulanır.”

MADDE 21 – Bu Tebliğin 1 ve 2 nci maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra, 4, 5, 11 ve 12 nci maddeleri 1/6/2019 tarihinde, 3, 13, 17 ve 19 uncu maddeleri 18/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.