Mülkiyeti Belediyeye Ait Olan Dokuz Adet Taşınmazın Satış Ve Kiraya Verilmesine İlişkin İhale Kararlarından Damga Vergisi Alınmadığı Hakkında Sayıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 29/01/2019 - Kategori: Sayıştay Kararları

Damga Vergisi

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Mülkiyeti Belediyeye ait olan dokuz adet taşınmazın satış ve kiraya verilmesine ilişkin ihale kararlarından damga vergisi alınmadığı görülmüştür.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinin ilk fıkrasında, bu Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga Vergisine tabi olduğu, ikinci fıkrasında, bu Kanun’daki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği, 2’nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de Damga Vergisine tabi olduğu, 3’üncü maddesinde, Damga Vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişilerin ödeyeceği, 8’inci maddesinde, bu Kanun’da yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanun’a ekli (1) sayılı tablonun “II. Kararlar ve mazbatalar” başlığının 2’nci sırasında; ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde 5,69 oranında damga vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu Kanun’un zikredilen hükümlerine göre, mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların satış ve kiraya verilmesine ilişkin ihale kararlarından damga vergisi alınması gerekirken, bahse konu verginin alınmaması sonucunda toplam …-TL kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak, Belediye Başkanı … tarafından gönderilen … tarihli ve …sayılı yazı ve eklerinden, bahse konu kamu zararı tutarı …-TL’nin tarih ve numaraları aşağıdaki tabloda gösterilen tahsilat makbuzları ile ahizlerinden tahsil edildiği anlaşıldığından, konu hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.