Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eklenme Tarihi: 13/06/2019 - Kategori: Yönetmelikler

Kamu İhale Kurumundan:

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendinde yer alan “taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının ve bitirdiği iş miktarını” ibaresi “danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı” ibaresi “danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro” olarak değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve onüçüncü fıkrasında yer alan “taahhüdü altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal” ibaresi “gerçekleştirdiği danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro” olarak değiştirilmiştir.

“b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgenin,”

“(3) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.”

“(5) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı” ibaresi “Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında ve aynı fıkranın 16/3/2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile değiştirilen ve 18/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak halinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu” ibaresi “yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 48/A maddesi eklenmiştir.

Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler

MADDE 48/A – (1) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler, sadece iş bitirme niteliğinde olması kaydıyla, belge sahibi tarafından veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılabilir. Belgenin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması durumunda, bu hukuki ilişkinin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu gösteren belgeyle tevsik edilmesi; hakların donması veya hakimiyetin hukuka aykırı biçimde kullanılması durumlarının ortaya çıkmamış olması; bildirim, tescil ve ilan yükümlülüklerinin usulüne uygun biçimde yapılmış olması gerekir.

(2) Belgenin bu madde kapsamındaki şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması, ancak hakim şirketin bağlı şirketin belgesini kullanması halinde mümkündür. Bağlı şirketler herhangi bir hukuki ilişkiye dayanarak hakim şirketin belgesini kullanamazlar.

(3) Bu madde kapsamında düzenlenen belgeyi kullanarak yeterlik kriterini sağlayan yüklenicinin, pay çoğunluğuna dayanan şirketler topluluğu ilişkisini teminat süresinin sonuna kadar koruması zorunludur.

(4) Birinci fıkrada düzenlenen hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge (Standart Form-KİK040.3/D- Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi) aday veya istekli tarafından başvuru veya teklif kapsamında sunulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici ve kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 19 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK030.1/D numaralı Bilanço Bilgileri Tablosundaki “/SM” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK030.2/D numaralı Danışmanlık Hizmet İşleri ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosu standart formu eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan KİK030.3/D numaralı Danışmanlık Hizmet İşleri ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Yapılan İşler) standart formu eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK040.1/D numaralı Ortaklık Durum Belgesi standart formunda yer alan “serbest muhasebeci,” ibareleri ile “serbest muhasebeci veya” ibaresi ve 16/3/2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ile değiştirilen ve 18/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Ortaklık Tespit Belgesi standart formunun 4 numaralı dipnotunda yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan KİK040.3/D numaralı Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgelerin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi standart formu eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (g) bendinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, madde sonuna aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.2 nci maddesine bağlı (10) numaralı ve 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (h) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 8.5.1 maddesi ile bu maddeye bağlı (21) numaralı dipnotta yer alan “danışmanlık hizmet işi” ibareleri “danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1 inci maddesinin (g) bendinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.2 nci maddesine bağlı (7) numaralı ve 6.3. üncü maddesine bağlı (8) numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 6.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 25.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.1 inci maddesine bağlı (30) numaralı dipnotun ikinci fıkrasında yer alan 40.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 2.1 inci maddesine aşağıda yer alan (e) bendi ve bu bende bağlı (2.1) numaralı dipnot, 2.2 nci maddesine aşağıda yer alan (g) bendi ve bu bende bağlı (6.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

“e) Elektronik tebligat adresi2.1

2.1 İdare tarafından Tebligat Kanununa göre alınan elektronik tebligat adresi yazılacaktır.”

“g) Elektronik tebligat adresi6.1

6.1 Yüklenici tarafından Tebligat Kanununa göre alınan elektronik tebligat adresi yazılacaktır.”

MADDE 25 – Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle Danışmanlık Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 48/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu hukuki ilişkinin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu gösteren belgeyle tevsik edilmesi” ibaresi yayımı tarihinden 1 yıl sonra, 9 uncu maddesinin diğer hükümleri ile diğer maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.