Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eklenme Tarihi: 13/06/2019 - Kategori: Yönetmelikler

Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde ve yedinci fıkrasında yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “isteklinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “toplam” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının” ibaresi “yapım işleri cirosunun” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “isteklinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “toplam” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının” ibaresi “yapım işleri cirosunun” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Yeterlik” ibaresi “İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihaleler hariç olmak üzere, yeterlik” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve onüçüncü fıkrasında yer alan “taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal” ibaresi “gerçekleştirdiği yapım işleri ciro” olarak değiştirilmiştir.

“b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgedir.”

“(2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına kadar olan ve iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde ise yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin sunulması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu durumda aday veya isteklinin idarece istenilen ilgili belgeyi sunması gereklidir.”

“İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihalelerde, üçüncü fıkradaki kriterleri sağlayamayan aday veya isteklinin yapım işleri cirosuna ilişkin asgari tutarın yarısını sağlaması ve toplam ciro tutarının üçüncü fıkranın (a) bendinde sayılan ihalelerde teklif ettiği bedelin %40’ından veya üçüncü fıkranın (b) bendinde sayılan ihalelerde yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutarın iki katından az olmaması durumunda, yapım işleri ile ilgili ciro kriterinin sağlandığı kabul edilir. Bu durumda, aday veya isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu da teklif veya başvuru kapsamında sunması gereklidir.”

“(6) Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.”

“(8) Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal” ibaresi “Yapım işleri ciro” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dokuzuncu ve onbirinci fıkraları ile dokuzuncu fıkranın 16/3/2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile değiştirilen ve 18/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak halinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi ile onaltıncı fıkrasında yer alan “, ilgisine göre fiilen denetleme veya yönetme faaliyetlerinde bulunanların” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “belgenin” ibaresi “iş bitirme belgesinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu” ibaresi “yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (f) ve (g) bentlerinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 48/A maddesi eklenmiştir.

Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler

MADDE 48/A – (1) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgeler, sadece iş bitirme belgesi niteliğinde olması kaydıyla, belge sahibi tarafından veya 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılabilir. Belgenin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması durumunda, bu hukuki ilişkinin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu gösteren belgeyle tevsik edilmesi; hakların donması veya hakimiyetin hukuka aykırı biçimde kullanılması durumlarının ortaya çıkmamış olması; bildirim, tescil ve ilan yükümlülüklerinin usulüne uygun biçimde yapılmış olması gerekir.

(2) Belgenin bu madde kapsamındaki şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması, ancak hakim şirketin bağlı şirketin belgesini kullanması halinde mümkündür. Bağlı şirketler herhangi bir hukuki ilişkiye dayanarak hakim şirketin belgesini kullanamazlar.

(3) Bu madde kapsamında düzenlenen iş bitirme belgesini kullanarak yeterlik kriterini sağlayan yüklenicinin, pay çoğunluğuna dayanan şirketler topluluğu ilişkisini teminat süresinin sonuna kadar koruması zorunludur.

(4) Birinci fıkrada düzenlenen hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge (Standart Form-KİK031.4/Y- Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgeler Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi) aday veya istekli tarafından başvuru veya teklif kapsamında sunulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici ve kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “iş deneyim” ibareleri “iş bitirme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 21 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.1/Y numaralı Bilanço Bilgileri Tablosundaki “/SM” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.2/Y numaralı Yapım İşleri Ciro Bilgileri Tablosu standart formu eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan KİK024.3/Y numaralı Yapım İşleri Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Yapılan İşler) standart formu eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK031.1/Y numaralı Ortaklık Durum Belgesi standart formunda yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi ile “serbest muhasebeci veya” ibaresi ve 16/3/2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesi ile değiştirilen ve 18/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Ortaklık Tespit Belgesi standart formunun (4) numaralı dipnotunda yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK031.3/Y numaralı Ortaklık Durum Belgesi standart formunda yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi ile “serbest muhasebeci veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’e, bu Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan KİK031.4/Y numaralı Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgelerin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi standart formu eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (h) ve (ı) bentlerinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

“j) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (10) numaralı ve 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (j) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (f) ve (g) bentlerinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.2 nci maddesine bağlı (9) ve 7.3 üncü maddesine bağlı (10) numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (h) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.9 uncu maddesine bağlı (17) numaralı dipnotta bulunan 7.9.2.1.5., 7.9.3.3. ve 7.9.3.3.3 maddeleri ile 7.9.3.3.2. maddesinin birinci ve ikinci paragrafında yer alan “yapım işi” ibareleri “yapım işleri ciro” olarak değiştirilmiş, 7.9.3.3.2. maddesinin üçüncü paragrafında yer alan “yapım işi” ibaresi “yapım işleri cirosu” olarak değiştirilmiş, 7.9.3.3.4. maddesinde yer alan “parasal tutarını gösteren faturaların” ibaresi “ciro tutarını gösteren belgenin” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ve idarece yalnızca yapım işleri cirosunu gösteren belgenin istendiği ihalelerde puanlamalar adayların yapım işleri ciro tutarı üzerinden yapılacaktır. Öte yandan, bu ihalelerde yapım işleri cirosu için belirlenen yeterlik kriterini Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrasında belirlenen oranlar çerçevesinde, yapım işleri ciro tutarı ve toplam ciro tutarı ile birlikte sağlayan adaylar ekonomik ve mali kapasite için belirlenen puanın % 10’u kadar puan alacaktır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 40.3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (h) ve (ı) bentlerinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

“j) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (10) ve 7.3 üncü maddesine bağlı (11) numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (j) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 41.3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan “serbest muhasebeci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“ı) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.2 nci maddesine bağlı (9) ve 7.3 üncü maddesine bağlı (10) numaralı dipnotlarında bulunan “zorundadır.” ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 30.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 2.1 inci maddesine aşağıda yer alan (e) bendi ve bu bende bağlı (2.1) numaralı dipnot, 2.2 nci maddesine aşağıda yer alan (g) bendi ve bu bende bağlı (6.1) numaralı dipnot eklenmiştir.

“e) Elektronik tebligat adresi2.1

2.1 İdare tarafından Tebligat Kanununa göre alınan elektronik tebligat adresi yazılacaktır.”

“g) Elektronik tebligat adresi6.1

6.1 Yüklenici tarafından Tebligat Kanununa göre alınan elektronik tebligat adresi yazılacaktır.”

MADDE 35 – Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine eklenen 48/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu hukuki ilişkinin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın tescil edildiğini ve korunduğunu gösteren belgeyle tevsik edilmesi” ibaresi yayımı tarihinden 1 yıl sonra, 7 nci maddesinin diğer hükümleri ile diğer maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 36 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.