Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eklenme Tarihi: 13/09/2019 - Kategori: Yönetmelikler

Kamu İhale Kurumundan

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1B/EKAP numaralı Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak İlan Formunda yer alan “maddesinin (f) bendine” ibaresi “maddesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 3.1 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İhale usulü: [Açık ihale usulü/Pazarlık usulü]”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1.2 nci maddesine bağlı (8) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8 Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılmayan ihalelerde, ihalede istenen belgeler yerine bu belgeyi ihtiva eden yeterlik sertifikası sunulmasına izin verilmesi halinde “7.1.2. Bu ihalede, istenen belgeler yerine Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirtilmesi kaydıyla bu belgeyi ihtiva eden yeterlik sertifikası sunulabilir.”, aksi halde “7.1.2. Bu ihalede, istenen belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz.” yazılacaktır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 11.2 nci maddesine bağlı olarak aşağıda yer alan (21.1) numaralı dipnot eklenmiştir. 

“21.1 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddelerine göre gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimleri bu maddede düzenlenecektir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 30.2 nci maddesinde yer alan “maddesinin (f) bendine” ibaresi “maddesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.4 üncü maddesine bağlı (38) numaralı dipnotta yer alan “maddesinin (f) bendine” ibaresi “maddesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnameye aşağıdaki 35.4. numaralı madde ve bu maddeye bağlı (44.1) numaralı dipnot eklenmiştir. 

“35.4. … 44.1”

“44.1 (1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ek 2 nci maddelerine göre gerçekleştirilecek ihalelerde, ödemeye esas para birimi veya birimlerine ilişkin düzenleme çerçevesinde, tekliflerin, teklif fiyatının ihale tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.

(2) (1) numaralı maddede belirtilen haller dışında bu madde boş bırakılacaktır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.