Sözleşme Dışındaki Bir İş Nedeni İle Davacının Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesinin Mevzuata Uygun Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 07/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi
2014/9099 E.
2015/6293 K.
* Teminat mektubu
* Paraya çevirme
* İhale konusundan başka bir iş

Özet
Sözleşme dışındaki bir iş nedeni ile davacının teminat mektubunun nakde çevrilmesinin mevzuata uygun olmadığı hakkında.
Karar
Davacı vekili, müvekkilinin 2009/....., 2009/...... ve 2011/...... ihale kayıt no ile davalı kurumdan hizmet alım işlerini üstlendiğini, 2009/..... nolu ihalenin M...Ltd.Şti ile adi ortaklık şeklinde üstlenildiğini, diğer ihalelerin ise müvekkilince yerine getirildiğini, kabul tutanağı düzenlenerek, teminat mektupları iade edilmek sureti ile işlerin sonlandırıldığını, adi ortaklık döneminde yürütülen ve ilk ihale ile alınan iş ile ilgili alacak bulunduğundan bahisle ödeme talebinde bulunulduğunu, aksi halde teminat mektubunun nakde çevrileceğinin bildirildiğini, müvekkilince başka bir iş için verilen teminat mektubunun tahsil edilemeyeceği ileri sürerek teminat mektubu ile ilgili muarazanın giderilmesini dava ve talep etmiştir.
Davalı vekili, yapılan teftiş sonucu A...Ltd.Şti. - M... Ltd.Şti. İş Ortaklığı'nın 2009-2011 yılları arasında çalıştırılan işçilerden rapor veya emeklilik gibi nedenlerden dolayı çalışmayanların yerine süresi içerisinde personel tedarik edilmediği bu nedenle idarece fazla ödeme yapıldığının tespit edildiğini, davacının ortak girişimdeki payının %99 olduğunu, cezaların da şirketlerin pay oranına göre kesildiğini, en son yürütülen 2011/...... ihale kayıt numaralı işte işçilerin son maaşının 895,18 TL eksik ödediğini ve toplamda 11.495,80 TL işçi alacağının olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 13. ve 14.maddeleri ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nin 51.maddesi ve 2011/....... ihale kayıt nolu iş ile ilgili 13.01.2011 tarihli sözleşmenin 11.4 maddesi birlikte değerlendirildiğinde, sözleşme dışındaki bir iş nedeni ile davacının teminat mektubunun nakde çevrilmesinin mevzuata uygun olmayacağı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.