İhale Dokümanında Belirtilen Miktarı Aşan Sözleşme Hükümlerinin Kamu Düzeni İtibariyle Geçersiz Olup Olmayacağı Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 07/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

YARGITAY KARARLARI Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2015/4863 E. - 2016/340 K.
- Sözleşme bedeli
- Sözleşmenin geçersizliği
- Butlan
- İhale dokümanına aykırı sözleşme

Özet
Davalı idare tarafından ihaleye %100 artırımlı miktarlar üzerinden çıkıldığı kabul edilerek davalı idarenin sözleşmeyi fesihte haklı olup olmadığı (bilirkişiler tarafından sözleşmede yazılı miktarlardan ihaleye çıkıldığının kabul edilmesi haline ilişkin olarak da açıklamalarda bulunularak terditli rapor hazırlandığından bu rapordaki açıklamalar da dikkate alınarak) değerlendirilerek sonuca göre asıl ve karşı dava yönünden karar verilmesi gerektiği hakkında.

Karar
Mahkemece “davalı idare tarafından ihaleye sözleşmede gösterilen giyim eşyası miktarlarının yarısı üzerinden çıkıldığı, sunulan idari şartnamede alınacak giyim eşyası miktarının sözleşmedeki miktarların yarısı olarak gösterildiği, ihale miktarının üzerindeki miktarda sözleşme düzenlenmesi halinde BK'nın 19 ve 20. maddeleri uyarınca ihale dokümanında belirtilen miktarı aşan sözleşme hükümlerinin kamu düzeni itibariyle geçersiz olduğu, davacının ihale kapsamındaki edimini süresinde ifa ettiği” gerekçesiyle asıl davanın kabulüne karar verilmiştir.
Oysa davalı idare vekili sözleşmede yazılı giyim eşyası miktarlarını teyit eden idari şartnameyi de ....... tarihli dilekçesi ekinde dosyaya ibraz etmiştir.
Gerçekten anılan dilekçe ekinde sunulan “Açık ihale usulü ile ihale edilen 3 kalem posta dağıtıcısı bay/bayan yazlık giyim eşyası mal alımı idari şartnamesi”nin incelenmesinde ihale konusu giyim eşyası miktarının sözleşmedeki miktar ile aynı olduğu görülmektedir.
Bu durumda davalı idare tarafından ihaleye %100 artırımlı miktarlar üzerinden çıkıldığı kabul edilerek davalı idarenin sözleşmeyi fesihte haklı olup olmadığı (bilirkişiler tarafından sözleşmede yazılı miktarlardan ihaleye çıkıldığının kabul edilmesi haline ilişkin olarak da açıklamalarda bulunularak terditli rapor hazırlandığından bu rapordaki açıklamalar da dikkate alınarak) değerlendirilmeli ve sonucuna göre asıl ve karşı dava yönünden karar verilmesi gerekir.