Birim Fiyatla Sağlanan Stok Malzemelerinin Teslim Edilmemesi Veya Bulundurulmaması Halinde, Sözleşmenin 16’ncı Maddesinde Bulunan Hükmün Uygulanması Gerektiği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurul Kararı

Eklenme Tarihi: 08/04/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Temyiz Kurulu Kararı / 24.04.2019/46145
- Gecikme cezası
- Sözleşmede yer alacak hususlar

Özet
Birim fiyatla sağlanan stok malzemelerinin teslim edilmemesi veya bulundurulmaması halinde, Sözleşmenin 16’ncı maddesinde bulunan hükmün uygulanması gerektiği hakkında.

Karar
Sözleşmenin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan ve ilama dayanak teşkil eden hükmün muhatabı da Teknik Şartnamenin 16.9.3. maddesinin yanı sıra, 10’uncu maddesinde yer alan Tablo 7 içeriğindeki araç ve ekipmanlardır; Birim fiyatla temini sağlanacak stok malzemeleri değildir.
Birim fiyat teklif mektubuna ekli cetveldeki malzemeler ise, cetvelde belirtilen sayılarla sınırlı olarak yüklenici tarafından idareye bedeli karşılığında teslimi gerekmekte olup, ilamda bahsedilenin aksine “işletmede bulundurulması gereken” malzemeler grubunda değildir. Zira cetvelde belirtilen sayıda malzeme idareye teslim edildikten sonra stoklardan kullanıma sunulacak olup, tükendiği taktirde ve idarenin talep etmesi halinde iş artışı yapılmak ve bedeli ödenmek suretiyle yüklenici tarafından temin edilecektir. Ancak elbette birim fiyat cetvelinde belirtilen ve Teknik Şartnamenin “Stok Yönetimi” başlıklı 16.6 ncı maddesinde tedarik süreleri (30 ve 90 takvim günü) belirtilen ilam konusu “İdare tesislerin işletilmesinde kritik rol oynayan ekipmanlar”ın geç teslim edilmesi veya hiç teslim edilmemesi halinde de yükleniciye ceza uygulanması gerektiğinde tereddüt bulunmamaktadır. Ancak yukarıda da açıklandığı üzere bu stoklu malzemeler için uygulanacak olan ceza hükmü, İlamda belirtilen 1/250 oranındaki cezayı açıklayan hüküm değildir.
Birim fiyatla sağlanan söz konusu stok malzemelerinin teslim edilmemesi veya bulundurulmaması halinde ise Sözleşmenin yine 16 ncı maddesinde bulunan;
“Madde 16 - Cezalar ve sözleşmenin feshi
16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:
16.1.1.
…..
“-İhale dokümanlarında tanımlanmış her türlü temin ve hizmet genel ve idari hususlar kapsamında olup, ihale dokümanlarındaki tanımlanmış hükümlere aykırılık arz eden hususların tespiti durumunda ve yukarıda tanımlanmış ceza maddeleri kapsamı dışında kalan hususlar ile ilgili olarak tespit edilen her husus için ayrı ayrı olmak üzere ilgili kısmın toplam sözleşme tutarının 1/25000 i kadar ceza ilgili ayın hakedişinden kesilecektir.
…” şeklindeki fıkrasının uygulanması gerekmektedir.