Yüklenici Tarafından Ödenmesi Gereken Yapı Ruhsatı Ücretinin Kurum Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurul Kararı

Eklenme Tarihi: 08/04/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Temyiz Kurulu Kararı / 09.02.2019/39933
- Teklif fiyata dahil giderler
- Yapı ruhsatı ücreti

Özet
Yüklenici tarafından ödenmesi gereken yapı ruhsatı ücretinin (Teknik alt ve üst yapılardan alınan katılım ücreti başlığı altında kanalizasyon harcamalarına ve yol harcamalarına katılım ücreti, asansör ruhsat ücreti, otopark bedeli, imar durumu hazırlama ücreti ve yol kotu tutanağı hazırlama ücretinin) kurum bütçesinden ödenmesinin mümkün olmadığı hakkında.

Karar
4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 7’nci maddesinin (h) bendinde, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağının sözleşmelerde belirtilmesinin zorunlu olduğu, hüküm altına alınmıştır.
… Öğretmenevi Yapım İşine ait ...... tarihli Sözleşmenin 7’nci maddesinde;
“Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.” denilmiştir.
… Öğretmenevi Yapımı İşinde Uygulanacak İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde ise;
“İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir.
25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Gerek söz konusu işe ait sözleşmede gerekse sözleşme eki İdari Şartnamede, sözleşme kapsamındaki yapım işlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. giderlerin sözleşme bedeline dahil olduğu belirtildiğinden, … Öğretmenevi yapım işi ile ilgili olarak 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri gereğince alınması zorunlu olan ve yüklenici tarafından ödenmesi gereken yapı ruhsatı ücretinin (Teknik alt ve üst yapılardan alınan katılım ücreti başlığı altında kanalizasyon harcamalarına ve yol harcamalarına katılım ücreti, asansör ruhsat ücreti, otopark bedeli, imar durumu hazırlama ücreti ve yol kotu tutanağı hazırlama ücretinin) kurum bütçesinden ödenmesi mümkün değildir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.