Süre Uzatım Kararının Yasal Dayanağının Olmaması Nedeniyle, İş Programının Revize Edilmesi Ve Fazladan Fiyat Farkı Ödenmesi Hususunda Da “Süre Uzatım Ve Ödenek Aktarma Komisyonu” Üyelerinin Sorumlu Olduğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurul Kararı

Eklenme Tarihi: 08/04/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Temyiz Kurulu Kararı / 21.03.2018/44236
- Fiyat farkı
- Süre uzatımı
- Fazladan fiyat farkı ödenmesi

Özet
Süre uzatım kararının yasal dayanağının olmaması nedeniyle, iş programının revize edilmesi ve fazladan fiyat farkı ödenmesi hususunda da “Süre Uzatım ve Ödenek Aktarma Komisyonu” üyelerinin sorumlu olduğu hakkında.

Karar
Yapılan incelemede, Süre Uzatım ve Ödenek Aktarma Komisyonu tarafından ...... tarih ve ....... sayılı kararla yükleniciye Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı olarak 137 günlük ek süre verilmesi sonrasında, iş programının revize edildiği, geçmiş ödenek dilimlerinin azaltıldığı ve sonraki aylara aktarıldığı görülmüştür. Fiilen Haziran 2013 – Eylül 2013 döneminde çalışma yapılmasına rağmen, bu dönemde iş tamamen durmuş kabul edilerek revize iş programında bu dönem için ödenek konulmamıştır. Bu yolla fiilen Haziran–Eylül 2013 döneminde yapılan işlerin fiyat farkı hesabında, Ekim 2013–Nisan 2014 dönemlerine ait fiyat farkı endeksi kullanılmak suretiyle kamu zararına neden olunmuştur.
Süre uzatım kararının yasal dayanağı olmaması nedeniyle, iş programının revize edilmesi ve fazladan fiyat farkı ödenmesi hususunda da “Süre Uzatım ve Ödenek Aktarma Komisyonu” üyelerinin sorumluluğu söz konusudur.
Sorumlulardan …... ile …... tarafından; Yapı Denetim Heyetinde yer almalarına rağmen süre uzatımı konusunda idareye sunulan söz konusu Teklif Varakasında ve süre uzatımı kararında hiçbir şekilde imza ve parafları bulunmadığı, bu nedenle süre uzatımının yersiz olduğu iddiasına bağlı olarak meydana gelen kamu zararı nedeniyle taraflarına sorumluluğun yüklenemeyeceği iddia edilmekte ise de; bunu teşvik edici bir belge ibraz edilmediği gibi dosyanın duruşmalı görüşülmesi sırasındaki süre uzatım verilmesine ilişkin süreçten haberdar oldukları anlaşılmıştır.