Fiyat Farkının Ödenmesi Veya Kesilmesindeki Amacın İhale Tarihindeki Şartları İşin Süresi Boyunca Korumak Ve Böylece Değişen Maliyetler Karşısında Tarafların Zarara Uğramalarını Önlemek Olduğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurul Kararı

Eklenme Tarihi: 08/04/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Temyiz Kurulu Kararı / 09.02.2016/41456
- Fiyat farkı
- Katsayılar
- Kamu zararı

Özet
Fiyat farkının ödenmesi veya kesilmesindeki amacın ihale tarihindeki şartları işin süresi boyunca korumak ve böylece değişen maliyetler karşısında tarafların zarara uğramalarını önlemek olduğu, bu katsayılar ihale konusu hizmetteki oranı yansıtmayan katsayılar olursa fiyat farkında beklenen amacın gerçekleşmeyeceği ve bu katsayılara göre hesaplanacak fiyat farkının gerçeği yansıtmayacağı hakkında.

Karar
Söz konusu katsayıların bağlayıcılığı ve değiştirilememesi, diğer bir ifadeyle hukuksal bir değerinin olması, bu katsayıların Esasların 7’nci maddesinde belirtilen özellikleri taşıması halinde söz konusudur. Esaslarda bu katsayıların bağlayıcı olması için üç şart öngörülmüştür. Birincisi; katsayıların ihaleden önce tespit edilerek ihale dokümanında gösterilmeleri, ikincisi bu katsayıların toplamlarının 1’e eşit olmaları üçüncüsü ise; bunların ihale konusu hizmetteki oranı yansıtmaları şartıdır. Dolayısıyla ihaleden öce tespit edilip ihale dokümanında gösterilmiş olsalar da ihale konusu hizmetteki oranı yansıtmayan katsayıların hukuksal bir değeri bulunamaz.
İhale konusu hizmetteki ağırlık oranını yansıtmayan katsayılara hukuksal değer atfetmek fiyat farkına ilişkin Esasların amacına da aykırıdır. Çünkü fiyat farkının ödenmesi veya kesilmesindeki amaç ihale tarihindeki şartları işin süresi boyunca korumak ve böylece değişen maliyetler karşısında tarafların zarara uğramalarını önlemektir. Oysa bu katsayılar ihale konusu hizmetteki oranı yansıtmayan katsayılar olursa fiyat farkında beklenen amaç gerçekleşmez. Çünkü bu katsayılara göre hesaplanacak fiyat farkı gerçeği yansıtmaz.
Özetle, Esasların 7’nci maddesinde yer alan fiyat farkı hesabında kullanılan bu sabit katsayıların sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçeyle değiştirilemez hükmü ile Esasların 9’uncu maddesinde yer alan sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz hükmü, mevzuata aykırı olan sözleşme ve şartname hükümlerini uygulanabilir hale getiremez.
Sonuç olarak, ilama konu işe ilişkin ödenen fiyat farklarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 8’inci maddesine göre asgari ücret fiyat farkı ödendiği halde, Esasların 7’nci maddesine göre hesaplanıp ödenen fiyat farkı hesabında (söz konusu iş kapsamında 0,73 oranında işçilik bulunduğu halde), vasıflı işçiliğe dayalı işçiliklerin oranını temsil eden a2 katsayısının belirlenip dikkate alınmaması nedeniyle kamu zararına neden olunmuştur.
Bu nedenle Esasların 7’nci maddesine göre vasıflı işçiliğin a2=0,73, akaryakıta ilişkin katsayının b1=0,16, makine ve ekipman amortismana ilişkin katsayının d=0,11 olarak alınıp Esasların 8’inci maddesine göre verilen fiyat farkının da düşülmesi ile yeniden yapılacak hesaplama sonucunda bulunacak tutarın düzeltilmek suretiyle tasdik edilmesi gerekir, şeklindeki ayrışık görüşlerine karşı).