Sözleşmesinde Fiyat Farkı Verilmeyeceğine Dair Hüküm Bulunan İşlerde De, Şartları Mevcutsa 2008/14447 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca İlave Fiyat Farkı Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 09/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi / 2010/5123 E. 2010/5123 E. / 2012/1367 K. 2012/1367 K.
- Fiyat farkı
- Menfi tespit davası
- 2008/14447 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Özet
Sözleşmesinde fiyat farkı verilmeyeceğine dair hüküm bulunan işlerde de, şartları mevcutsa 2008/14447 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ilave fiyat farkı verilmesi gerektiği hakkında.

Karar
…...  Kapalı Pazar Yeri İnşaatı işinin davacı ….... Başkanlığı tarafından 4734 Sayılı Yasa'nın 19. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, ihalenin ....... tarihinde yapıldığı, teklifi uygun bulunan davalı şirketle ....... tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşmede işin anahtar teslim götürü bedelinin ........ TL+KDV olduğunun ve fiyat farkı verilmeyeceğinin kararlaştırıldığı, ......... tarihinde yer teslimi yapılarak yüklenici şirketin işe başladığı, ......... tarihinde 1 nolu, ........... tarihinde 2 nolu, ....... tarihinde 3 nolu, ...... tarihinde 4 nolu ........ tarihinde 5 nolu hakedişlerin düzenlendiği, geçici kabulün ........ tarihi itibar edilerek yapıldığı ve ....... tarihinde onaylandığı, 2008/14447 Sayılı Kararname'nin 26.12.2008 tarihli resmi gazetede yayınlanmasından sonra yüklenici şirketin ........ tarihli dilekçeyle davacı Belediye'ye başvurarak kararname fiyat farklarının hesaplanarak ödenmesini istediği, talebin kabul edilerek kontrol teşkilatınca ...... tarihli kesin hesap nolu fiyat farkı hakedişinin düzenlendiği, yüklenici tarafından itirazsız imzalanmak, belediye fen işleri müdür vekili tarafndan da onaylanmak suretiyle hakedişin kesinleştiği, kesinleşen hakedişe dayanarak yüklenicinin........ tarih ...... nolu ........TL bedelli fiyat farkı faturasını kesip ....... tarihli dilekçeyle ödenmesini istediği, ancak Belediye'nin ......... tarihli cevabi yazısında sözleşmede fiyat farkı verilmeyeceğine dair hüküm bulunduğundan ödeme yapılmayacağının bildirildiği, bunun üzerine davalı yüklenici şirket tarafından .......... tarihinde Adapazarı 1. İcra Müdürlüğü'nün .......... sayılı dosyası ile takibe geçilerek ..........TL asıl alacağın takip tarihinden itibaren avans faiziyle tahsilinin istendiği ve itiraz edilmeksizin takibin kesinleştiği anlaşılmıştır. Eldeki davada kesinleşen icra takibinden dolayı borçlu bulunulmadığının tespiti istenmiştir.
Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılarak bilirkişi kurulundan .......... tarihli rapor alınmıştır. Bilirkişiler 2008/14447 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi uyarınca ilave fiyat farkı verilmesi gerekip gerekmediğini kararname eki Esaslara ve Tebliğ hükümlerine göre incelemişler, hakedişlere giren 8 kalem malzeme yönünden ilave fiyat farkı verilmesi gerektiğini bildirip kararname hükümlerine göre fiyat farkı hesabı yapmışlar, yapılan hesabı taraflarca düzenlenen .......... tarihli fiyat farkı hakedişi ile karşılaştırarak doğruluğunu denetlemişler, neticede hakedişteki hesaplamanın doğru olduğu ve yüklenici şirketin KDV dahil .......... TL fiyat farkı talep etmekte haklı bulunduğu sonucuna varmışlardır.
Mahkemece, bilirkişi raporu doğrultusunda açılan menfi tespit davasının tümden reddi gerekirken, sözleşmede fiyat farkı verilmeyeceğine dair hüküm bulunduğundan Kararnamenin uygulanamayacağı, 180 günlük sözleşme süresi içinde mücbir sebep sayılabilecek nitelikte olağanüstü fiyat artışı gerçekleşmediğinden götürü bedelin artırılma koşulların da oluşmadığı gerekçeleriyle davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.