İhale Dokümanına Bir İtirazda Bulunmayarak İhalede Teklif Veren Ve İhale Üzerinde Bırakıldıktan Sonra Sözleşmeyi İmzalayan Davacı Şirketin, Sözleşmede Öngörülen Taahhüdünü Yerine Getirmesi İçin İhaleyi Yapan Kurum Tarafından Yazılı İkaz Edilmesine Rağmen Hukuken Kabul Edilebilir Mücbir Sebep Bulunmaksızın Taahhüdünü Yerine Getiremediği Açık Olduğundan Davacı Şirket Hakkında Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 09/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi / 2016/2387 E. /  2017/156 K. /
- Mücbir sebep
- İhale dokümanının kesinleşmesi
- Basiretli tacir
- Yasaklama

Özet
İhale dokümanına bir itirazda bulunmayarak ihalede teklif veren ve ihale üzerinde bırakıldıktan sonra sözleşmeyi imzalayan davacı şirketin, sözleşmede öngörülen taahhüdünü yerine getirmesi için ihaleyi yapan kurum tarafından yazılı ikaz edilmesine rağmen hukuken kabul edilebilir mücbir sebep bulunmaksızın taahhüdünü yerine getiremediği açık olduğundan davacı şirket hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar
Dava, davalı idareye bağlı …'nca …'nın ihtiyacı için yapılan 10.000 kg yenidünya (malta eriği) ihalesinin üzerinde bırakılmasını müteakip davalı idareyle sözleşme imzalayan davacı şirketin, taahhüdünü sözleşme hükümleri uyarınca yerine getirmemesi nedeniyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. maddesi gereğince bir yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 07.08.2008 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; "uyuşmazlık konusu ihalenin davacı şirket üzerinde 15.05.2008 tarihinde bırakıldığı ve ihaleye ait hazırlanan idari şartnamede malta eriğine ait ilk teslim tarihinin ........ tarihi olarak belirtilmiş olması nedeniyle malta eriğine ilişkin ihaleye giren ve teslim etmeyi taahhüt eden davacı şirketin söz konusu tarihlerde malta eriğinin Türkiye'de hasat edilip edilmeyeceğini bilmesi gerektiğinden ve ilk teslim tarihine göre malta eriğinin hasat mevsiminin geçmediği hususu göz önünde bulundurulduğunda, taahhüt ettiği ürünü teslim etmemesine yönelik bu yöndeki itirazın hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olarak kabulüne olanak bulunmadığı; bu durumda, ihale dokümanına bir itirazda bulunmayarak ihalede teklif veren ve ihale üzerinde bırakıldıktan sonra sözleşmeyi imzalayan davacı şirketin, sözleşmede öngörülen taahhüdünü yerine getirmesi için ihaleyi yapan kurum tarafından yazılı ikaz edilmesine rağmen hukuken kabul edilebilir mücbir sebep bulunmaksızın taahhüdünü yerine getiremediği açık olduğundan davacı şirket hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.