4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10’uncu Maddesi Hükmünün Yalnızca Kamu İhale Kanunu'na Göre Yapılan İhaleler Bakımından Uygulanabileceği Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 09/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2012/3938 E. - 2018/599 K. 
- Mücbir sebep
- 2886 sayılı Kanun kapsamındaki ihale
- Sözleşmenin imzalanmaması

Özet
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10’uncu maddesi hükmünün yalnızca Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihaleler bakımından uygulanabileceği hakkında.

Karar
İhalenin ....... tarihli Encümen kararı ile en iyi teklifi veren davacı şirket üzerinde bırakıldığı, ihalenin ....... tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylandığı, .......tarihli yazıyla davacı şirkete sözleşme yapmak için 15 gün içinde müracaat etmesi gerektiğine ilişkin yazı gönderildiği, davacı tarafından ....... tarihinde Belediye'ye tıbbı atık bertaraf birim fiyatının 1.65 TL/kg olarak belirlendiği, söz konusu tutarın hem maliyetlerin hem de Türkiye ortalamasının altında bulunması nedeniyle sözleşmenin bu şartlarda imzalanamayacağı, fiyatların hakkaniyete uygun hale gelmesi durumunda sözleşme imzalamaya hazır olduklarına ilişkin başvuru yapıldığı, ....... tarihli yazıyla Belediye tarafından Valiliğe, firmanın süresi içinde sözleşmeyi imzalamadığı, konuyla ilgili Bakanlığa bilgi verilmesi hususunun bildirildiği, Valilik tarafından ........ tarihli yazıyla konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'na bilgi verilmesi sonrasında dava konusu ihalelere katılmaktan yasaklama işleminin tesis edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı, sözleşmenin imzalanmamasına neden olan tıbbı atık bertaraf ücretine ilişkin gerek idari şartnamede gerekse ihale uygulama sözleşmesinde bir tutar belirtilmediği, söz konusu tutarın Tıbbı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 23. maddesi gereğince İl Mahalli Çevre Kurulu'nca belirleneceğinin belirtildiği, davacının, belirlenen tutarı hem Türkiye ortalamasının hem de maliyetlerin altında bulması nedeniyle sözleşmeyi imzalamadığı, bu durumun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında mücbir sebep olduğu iddia edilmekteyse de söz konusu Yasa hükmünün yalnızca Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihaleler bakımından uygulanabileceği, uyuşmazlık konusu ihalenin ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre yapıldığı, öte yandan, 4735 sayılı Yasa'nın mezkur hükmünün bu ihale bakımından değerlendirilmesi gerektiği kabul edilse dahi davacının sözleşmeyi imzalamamasına yönelik eyleminin maddede sayılan mücbir sebep halleri kapsamında değerlendirilemeyeceği, davacının ihale sözleşmesini imzalamamasının mücbir sebepten kaynaklanmadığına karar verilmiştir.