Mücbir Sebep Hâlinin Tarihinde Meydana Gelen Depremle Sınırlı Olmadığı, Tarihinde Meydana Gelen Depremden Sonra Yirmi Gün İçinde Yapılan Tarihli Başvurunun Süresi İçinde Yapılan Bir Başvuru Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 09/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2012/3988 E. - 2018/4180 K. 
- Mücbir sebep
- Deprem
-
 20 günlük başvuru süresi

Özet
Mücbir sebep hâlinin ........ tarihinde meydana gelen depremle sınırlı olmadığı, ......... tarihinde meydana gelen depremden sonra yirmi gün içinde yapılan ........ tarihli başvurunun süresi içinde yapılan bir başvuru olarak kabul edilmesi gerektiği hakkında.

Karar
......... tarihinde yapılan "… İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez ve Merkeze Bağlı İlköğretim Okullarının ........ Yılı 1582 Ton 6200 Kcal Torbalı Yakacak Kömür Alım İşi" ihalesinin davacı üzerinde bırakıldığı, ........ tarihinde sözleşme imzalandığı, işin bitim tarihinin ...............olduğu, davacı tarafından ........... tarihli dilekçe ile, ....... ve ....... tarihlerinde Van'da meydana gelen depremler nedeniyle şahsının ve şirketinin zarar gördüğü, çalışamaz durumda bulunduğu, ticarî çalışma ortamının ortadan kalktığı, şahsının ve şirketin bünyesinde bulunan personelin ve ailesinin güvenlik nedeniyle şehri terk etmek zorunda kaldığı belirtilerek, sözleşmenin mücbir sebep nedeniyle feshi ve teminatının, varsa ek teminatlarının iadesi talebiyle yapılan başvurunun, 4735 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içerisinde yazılı bildirimde bulunulmadığı ve sürenin aşıldığı, dolayısıyla davacı tarafından 4735 sayılı Kanun'un 25. maddesinin (f) bendinde belirtilen mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünün yerine getirilmediğinden bahisle aynı Kanun'un 26. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına kararı verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı;

4735 sayılı Kanun'un 10. maddesinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâllerin belirtildiği, bu kapsamda doğal afetlerin mücbir sebep olarak gösterildiği, depremin mahiyeti itibarıyla doğal afet olduğu, dolayısıyla da bir mücbir sebep olduğu hususunda taraflar arasında ihtilaf bulunmadığı, Van ilinde meydana gelen depremin salt ....... tarihli deprem olmadığı, bu depreme bağlı olarak başka depremler meydana geldiği gibi ........ tarihinde yıkıcı etkileri olan ayrı bir deprem daha meydana geldiği, dolayısıyla mücbir sebep hâlinin ............ tarihinde meydana gelen depremle sınırlı olmadığı, ............. tarihinde meydana gelen depremden sonra yirmi gün içinde yapılan .......... tarihli başvurunun süresi içinde yapılan bir başvuru olarak kabul edilmesi gerektiğinden ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.