Davacı Şirket Lehine Kırmataş Üretebilmek Amacıyla Mera Vasıflı Arazinin Tahsis Değişikliğine İlişkin Kararın İdare Mahkemesi Kararıyla İptal Edilmesinin, Doğal Afetler, Kanuni Grev, Genel Salgın Hastalık, Kısmi Veya Genel Seferberlik İlanı Hallerinden Hiçbirisine Girmediği, Madde Hükmünde Düzenlenen "Gerektiğinde Kurum Tarafından Belirlenecek Benzeri Haller" Düzenlemesine De Uymadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 09/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi / 2013/207 E. / 2019/421 K.
- Mücbir sebep
- Mahkemenin iptal kararı
- Edimin ifasının sağlanamaması
- Mücbir sebep hallerinin sınırlı sayıda olduğu

Özet
Davacı şirket lehine kırmataş üretebilmek amacıyla mera vasıflı arazinin tahsis değişikliğine ilişkin kararın idare mahkemesi kararıyla iptal edilmesinin, doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı hallerinden hiçbirisine girmediği, madde hükmünde düzenlenen "gerektiğinde kurum tarafından belirlenecek benzeri haller" düzenlemesine de uymadığı hakkında.

Karar
Davacı şirket tarafından Ocaktaşından Kırmataş Malzemesi Üretim Tesisinin daha önce bu alanın mera vasfının değiştirilmesine yönelik işlemin Konya 1. İdare Mahkemesi'nin E:2011/898, K:2012/136 sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle faaliyetini durdurmak zorunda kaldığı ve bu nedenle edimin ifasının sağlanamadığı, bu durumun mücbir bir sebep olduğu ve bu sebeple işlemin iptali gerektiği öne sürülmekte ise de, ihale dokümanında malların temini için bir taş ocağı kurulması veya bir taş ocağı işletiliyor olması gibi yeterlik kriteri öngörülmediği, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10. maddesinde mücbir sebep hallerinin sınırlı olarak sayıldığı, davacı şirket lehine kırmataş üretebilmek amacıyla mera vasıflı arazinin tahsis değişikliğine ilişkin kararın idare mahkemesi kararıyla iptal edilmesinin, doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı hallerinden hiçbirisine girmediği, madde hükmünde düzenlenen "gerektiğinde kurum tarafından belirlenecek benzeri haller" düzenlemesine de uymaması karşısında taraflar arasında imzalanan sözleşme hükümlerine göre yapılan ihtara rağmen zamanında edimini ifa etmeyen davacı şirket hakkında 4735 sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.