Yapım İşleri Genel Şartnamesi Hükümlerine Göre İş Programında Meydana Gelen Bir Gecikme Nedeniyle Süre Uzatımı Verilebilmesi İçin Üç Şartın Birlikte Var Olmasının Gerektiği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Eklenme Tarihi: 09/04/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı - 06.03.2019/45820
- Süre uzatımı
- Mücbir sebep
- İş programı

Özet
Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre iş programında meydana gelen bir gecikme nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için üç şartın birlikte var olmasının gerektiği hakkında.

Karar
Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre iş programında meydana gelen bir gecikme nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için üç şartın birlikte var olması gerekmektedir. Bunlar;
1-Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi
2-Bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması
3-Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olmasıdır.
Bu şartların oluşup oluşmadığı tek tek incelendiğinde; süre uzatımı verilebilmesi için gerekli olan ilk şart yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesidir. Yüklenici bu döneme kadar (01.06.2013’e kadar) iş programına göre ... TL imalat yapması gerekirken fiilen ... TL imalat gerçekleştirmiştir. Bir başka deyişle Yüklenici turizm döneminden önce de iş programının zaten gerisinde kalmıştır.

İkinci şart; ortaya çıkan durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması şartıdır. Söz konusu döneme ilişkin inşaat yasağının yüklenicinin taahhütlerini yerine getirmesinde engel teşkil etmediği bu dönemde düzenlenen hakedişlerden anlaşılmaktadır. Zira bu döneme kadar geçen dönemde iş programına göre %54 oranında gerçekleşme meydan gelmişken, turizm döneminde  %84 oranında gerçekleşme meydana geldiği görülmektedir.
Süre uzatımı verilebilmesi için geçerli olması gereken bir başka şart da; yüklenicinin var olan engeli kendi gücüyle ortadan kaldıramamasıdır. Bu şartın da gerçekleşmediği, iş programının gerçekleşme seviyesinden anlaşılmaktadır.

Yüklenici ......... döneminde inşaata devam etme konusunda herhangi bir sorun yaşamamasına ve iş programında öngörülen imalatları ... oranda gerçekleştirmesine rağmen; Komisyon, yüklenicinin söz konusu dönemde gerçekten faaliyetlerine devam edip etmediğini dikkate almadan, fiili duruma aykırı olarak, ilgili dönemde inşaat faaliyetlerinin tamamen durmuş olduğunu kabul ederek, “Yapım İşleri Genel Şartnamesi”nin 29 uncu maddesinde belirtilen şartlar gerçekleşmeksizin, 137 günlük süre uzatımı verilmesine karar vermiştir. Yersiz olarak verilen 137 günlük süre uzatımı sebebiyle, sözleşmeye göre işin bitim tarihi olan 19.11.2013 tarihinden, yersiz süre uzatım kararına bağlı olarak yeni iş bitim tarihi olarak belirlenen ......... tarihine kadar düzenlenen; 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu hakedişlerde hesaplanması gereken gecikme cezası tutarları kamu zararı oluşturmuştur.