Sözleşme Tasarısı'nda Ve Teknik Şartname'de Farklı Düzenlemelere Yer Verilmesinin Saydamlık İlkesine Aykırı Olduğu Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 09/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi  - 2014/71 E. - 2019/2011 K.
- Kesin teminatın iade edilmesi
- Saydamlık ilkesi
- Kesin teminattan karşılanacak borçlar

Özet
Sözleşme Tasarısı'nda ve Teknik Şartname'de farklı düzenlemelere yer verilmesinin saydamlık ilkesine aykırı olduğu hakkında.

Karar
İtirazen şikâyet başvurusunda altı iddiaya yer verildiği, yerinde bulunmayan iki iddianın reddedildiği, kesin teminatın iade edilmeyeceği hâller ile yüklenicinin kesin teminatından karşılanacak borçları düzenleyen Sözleşme Tasarısı'nın 36.1 maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendinin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 13. maddesinde düzenlenen iade edilmeme sebepleri ile kesin teminattan karşılanacak borçlar arasında sayılmadığı, işçi ücretlerinin ödenme süresi, işçi ücretlerinin ödenmemesi hâlinde uygulanacak yaptırımlar ile işçi ücretlerinin ödendiğini gösteren belgenin idareye ibraz süresine yönelik olarak Sözleşme Tasarısı'nda ve Teknik Şartname'de farklı düzenlemelere yer verildiği, bu durumun idare ile yüklenici arasında anlaşmazlıklar oluşturabileceği gibi hangi düzenlemenin uygulanacağı hususunda çelişkiye düşülebileceğinden anılan düzenlemenin saydamlık ilkesine aykırı olduğu, Teknik Şartname'de fiyat farkı hesabına yönelik hükümlere yer verilmesi gerekirken buna ilişkin düzenleme yapılmadığı gerekçelerine dayanan diğer iddiaların yerinde bulunduğundan, dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.