Davacının İddialarına Dayanak Gösterdiği Teknik Şartnamenin Dosya İçeriğinde Yer Almadığı Anlaşıldığından, Mahkemece Teknik Şartname Hükümleri Değerlendirilmeden Eksik İncelemeye Dayalı Olarak Verilen Kararda Hukuki İsabet Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 11/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi  - 2014/5085 E. - 2018/1925 K.
- İdarenin sözleşmeyi feshi
- Yasaklama kararı

Özet
Davacının iddialarına dayanak gösterdiği teknik şartnamenin dosya içeriğinde yer almadığı anlaşıldığından, Mahkemece teknik şartname hükümleri değerlendirilmeden eksik incelemeye dayalı olarak verilen kararda hukuki isabet bulunmadığı hakkında.

Karar
"2010 … Şube Müdürlükleri Mesuliyet Sahası İçerisinde Bozuk, Çökük, Hasarlı ve Hizmet Dışı Kalmış Mevcut Atıksu ve İçme Suyu Hatlarında Kısmi Yenileme ve Rehabilitasyon İşi" ihalesine yönelik davacı ile davalı idare arasında ....... tarihinde sözleşme imzalanarak aynı tarihte yer teslimi yapıldığı, Yapım İşleri Genel Şartnamesine uygun biçimde davacı şirket tarafından hazırlanan iş programının ...... tarihinde idare tarafından onaylandığı, onaylı iş programına göre işin başlama tarihi olarak ......, bitim tarihi olarak ....... tarihinin gösterdiği, ......-....... tarihlerinde yerinde düzenlenen tutanağa göre, davacının mesuliyet sahasında kombine araç bulundurmadığı, ...... tarihinde ise yeni su abone bağlantılarının mücbir sebep olmaksızın yapılmadığı için ........ TL'nin davacının hakedişlerinden kesilmesi gerektiğinin belirtildiği; ...... tarih ve ...... sayılı idare yazısıyla davacı şirkete "atıksu kanal kaplama çalışmalarına başlanmaması, arızalara zamanında müdahale edilmeme gerekçelerinin açıklanması ve işlerin onaylı iş programına uygun biçimde yürütülmesi" konularında uyarıda bulunulduğu, idarenin ....... tarih ve ...... sayılı tutanağıyla iş programına göre yapılması gereken işlerin ve adreslerin gösterildiği listeyi davacı şirkete teslim ettiği, ancak, işlerin bir kısmının yapılmadığı, idarenin ....... tarihli yazısıyla yapılmayan ..... metre işin ivedilikle yapılması gerektiğinin davacı şirkete bildirildiği, idarenin ....... tarihli iş emri tutanağıyla 3790 adet su sayacının değiştirilmesi yönünde talimat verildiği, verilen işlerin bir kısmının yapılmadığı ve ..... tarihinde de kuka aracının tek olması sebebiyle arıza işlerine zamanında müdahale edilemediği hususlarının tutanağa bağlandığı, davalı idarece İstanbul 17. Noterliği marifetiyle gönderilen ...... tarih ve ....... yevmiye numaralı ihtarname ile; ihale konusu iş kapsamında bazı iş kalemlerine ait imalatların iş programına uygun olarak yapılmadığı, iş programına uygun olarak yapılmayan iş kalemlerine ait imalatların 10 günlük süre içerisinde yapılması gerektiği, eksik ve kusurların giderilmesi için gerekli tedbirler alınmadığı takdirde taahhüdün ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu işe ait sözleşmenin, 25. maddeye istinaden feshedileceğinin bildirildiği, ancak on gün süreli ihtara rağmen belirtilen eksikliklerin tamamlanmayarak aynı durumun devam ettiğinden bahisle Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu'nun ...... tarih ve ..... sayılı kararıyla sözleşmenin feshedildiği, bunun üzerine davacı şirketin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği gerekçesiyle bir yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanması yönünde 25.03.2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümlenebilmesi, davacı şirketin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirip getirmediğinin tespitine bağlıdır. Bu tespitin yapılması ancak ihale dokümanının bütünüyle incelenmesiyle mümkündür. Davacının iddialarına dayanak gösterdiği teknik şartnamenin dosya içeriğinde yer almadığı anlaşıldığından, Mahkemece teknik şartname hükümleri değerlendirilmeden eksik incelemeye dayalı olarak verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacının, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirip getirmediği tespit edilirken, ihale dokümanının bir bütün olarak değerlendirilmesi, somut olayda idarenin tutum ve davranışları ile varsa mücbir sebeplerin buna etkisi de ele alınarak bir sonuca ulaşılması gerektiği kuşkusuzdur.

Mahkemenin, ihalede onaylı bir iş programı olmadığına yönelik değerlendirmenin dosya içeriğinde yer alan ...... tarihli iş programı karşısında hatalı olduğu görülmektedir.