Davacıya En Az 10 Günlük Süre Verilmeden Sözleşmenin Feshedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 11/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2016/515 E. - 2016/1526 K.
- Yasaklama kararı
- Teknik inceleme
- Süre verilmesi

Özet
Davacıya en az 10 günlük süre verilmeden sözleşmenin feshedilmesinin hukuka aykırı olduğu hakkında.

Karar
Dava; … tarafından … ihale kayıt numarası ile ..... tarihinde yapılan ....... yılları HBYS ve PACS hizmeti alımı işi ihalesinde sözleşme imzalanan davacı şirketin, edimini ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği gerekçesiyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve 26. maddeleri uyarınca bir yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 15.10.2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yasaklama işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; ihale konusu işin yürütüldüğü hastanelerin çeşitli birimlerinde görev yapan personel tarafından her ne kadar işin eksik olduğu yönünde bir kısım belirlemelerde bulunulmuş ise de; usulüne uygun biçimde oluşturulacak kontrol teşkilatlarının yapacağı denetim ve inceleme ile uzman kişilere yaptırılacak teknik inceleme sonucunda ihale konusu işin yapımındaki eksiklik ve kusurların tereddüde mahal vermeyecek biçimde tek tek ve somut bir biçimde belirlenerek, davalı idarece, bu eksikliklerin neler olduğu ve ihale dokümanı ile sözleşmenin hangi hükümlerine aykırı olduğu da açıklanmak suretiyle davacı şirkete usulüne uygun biçimde ihtarname gönderilerek söz konusu eksiklik ve kusurları gidermesi için verilecek süre içerisinde eksik ve kusurların giderilmemesi halinde sözleşmenin feshi ve yasaklama yoluna gidilmesi gerekirken; hastane personeli tarafından düzenlenen tutanakların hastane yöneticilikleri tarafından davacı şirkete tebliğ edilerek, tutanaklarda belirtilen hususların düzeltilmesinin istenilmesi sonrasında, edimin eksik ve kusurlu olduğu gerekçesiyle tesis edilen bir yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklama işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.