Davacı Şirketin İşi Süresinde Ve Sözleşmeye Uygun Olarak Yerine Getirmediğinden; Davacı Şirketin İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 11/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2016/698 E. - 2016/4601 K.
- Sözleşmenin feshi
- Yasaklama kararı

Özet
Davacı şirketin işi süresinde ve sözleşmeye uygun olarak yerine getirmediğinden; davacı şirketin ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar
Davacı şirket tarafından, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca 1 yıl süreyle tüm kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin …nın 23/12/2014 tarihli 29214 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 20/02/2017 tarih ve E:2016/3567, K:2017/406 sayılı bozma kararına uyularak; … Merkez 2.500 seyircili spor salonu inşaatı yapım işi için .......... tarihinde ihaleye çıkıldığı, ihalenin aralarında davacı şirketin de içinde olduğu …Ltd.Şti. - …Ltd. Şti. ortak girişimi üzerinde kaldığı, sözleşmenin ......... tarihinde imzalandığı, yer tesliminin .......... tarihinde yapıldığı, taraflar arasında imzalanan sözleşmeye göre sözleşme süresinin ...... gün ve çalışmaya uygun olmayan günlerin ........ gün olduğu, geçici kabule hazır hale getirmenin iş yeri tesliminden itibaren ..... gün içinde yapılması, sözleşme konusu işin ............ tarihinde bitirilmesi gerektiği, projede revize yapıldığı, iş artışı kapsamında hesaplanan ek sürenin ve çalışılmayan günlerin toplamı olarak sürenin ...... gün uzatılarak sözleşmenin bitim tarihinin ........... olarak yeniden belirlendiği, ancak kararlaştırılan sürenin havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı döneme rastlaması nedeniyle ...... tarihli idare işlemiyle işin bitim tarihinin ...... olarak yeniden belirlendiği, davalı idarenin müşavir firması olan … A.Ş. tarafından davacı şirkete gönderilen .......tarihli yazıda iş programında gecikme yaşandığından bahisle en kısa sürede iş programının yakalanmasının istenildiği, …'nin ........ tarihli yazısında inşaat sahasında 3 aydır çalışma olmadığının belirtildiği, davacı şirketin ..... nolu hakediş  raporlarını ......... tarihinde davalı idareye sunduğu, bu kapsamda idare tarafından firmaya ..... TL'lık kısmi ödemenin yapıldığı, …A.Ş’nin firmaya gönderdiği ..... tarihli yazısıyla yapım işinde kullanılacak malzeme onay formlarına onaya sunulacak tüm malzemelerin güncel TSE belgelerinin eklenerek müşavirliğe ulaştırılması gerektiğinin bildirildiği, davacı tarafından .......tarihinde yapılan başvuru ile sözleşmenin ....... maddesinden bahisle .... nolu hakedişle ilgili kendilerine yapılan kısmi ödeme dışında ödeme yapılmadığı gerekçesiyle ilave süre verilmesinin istenildiği, …A.Ş’nin ....... tarihli yazısında şantiye sahasında malzeme ve iş gücü bulunmadığı hususlarına yer verildiği, davacı şirketin süre uzatım talebinin … Genel Müdürlüğü'nün ....... tarihli işlemi ile reddedildiği, şirketin ..... tarihli başvurusunda işin hız kazanması koşulunun maddi imkânlara bağlı olduğu, hakediş ödemelerinin gerektiği gibi yapılmadığı ve süre verildiği takdirde işin bitirilmesinin mümkün olacağının belirtildiği, davalı idare tarafından davacı şirketin başvurusu ...... tarihinde reddedilerek davacıya gönderilen ........ tarihli ihtarname ile ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde işin tamamlanarak geçici kabule hazır hâle getirilmesi, aksi hâlde sözleşmenin feshedileceğinin bildirildiği, davacı şirket tarafından davalı idareye gönderilen ....... tarihli ihtarname ile 11 nolu hakedişten kalan miktarın taraflarına ödemesinin talep edildiği, …A.Ş’nin ...... tarihli tespitinde şantiye sahasında ekipman ve çalışma olmadığı, ...... tarihli yazısında ise inşaatta belli bir aşamaya gelindiği, yapılan işin oranının ..... seviyelerinde olsa bile işin bitirilebileceği hususlarının yer aldığı, davacı şirketin ...... tarihli başvurusu ile işin tamamlandığı ve geçici kabulün yapılmasının istenildiği, … Genel Müdürlüğü'nün ........... tarihli yazısında firmanın 12 nolu hakediş talebinde bulunduğu ve geçici kabul işlemlerinin başlatılmasının istenildiği, davacı şirket tarafından Spor Genel Müdürlüğü'ne gönderilen ...... tarihli ihtarname ile 11 nolu hakediş ödemelerinin tamamının yapılmadığı, fiyat farkı ödenmesinin öngörüldüğü ve işin geçici kabul aşamasında olduğu hususlarına yer verilerek fiyat farkı ve ödenmeyen kısmın ödenmesinin istenildiği, …A.Ş’nin davalı idareye gönderdiği ...... tarihli yazısında yüklenicinin ve çalışanlarının inşaat mahallinde bulunmadığı, işlerin tamamlanmadığı hususlarını bildirdiği, Spor Genel Müdürlüğü'nce firma ile imzalanan sözleşmenin ... tarih ve 7178 sayılı işlemle feshine karar verildiği, 15/12/2014 tarihli Bakanlık Makam Olur'u ile de firmanın ihale dokümanı ile sözleşmede öngörülen taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle davacı şirketin 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı, sözleşmeye konu yapım işinin .... tarihinde bitirilmesi gerektiği hâlde, sözleşmeye konu işin tamamlanabilmesi amacıyla sürenin, sözleşmenin feshedildiği ...... tarihine kadar yaklaşık .... ay uzatıldığı, davalı idare tarafından (1) nolu hakediş ödemesinin yapıldığı ..... tarihinden (10) nolu hakediş ödemesinin yapıldığı ....... tarihine kadar düzenli olarak davacı şirkete hakediş ödemesi yapıldığı, (11) nolu hakedişin ........-TL'sinin .... tarihinde, .........-TL'sinin ise ...... tarihinde davacı şirkete ödenmesine rağmen davacı şirket tarafından (11) nolu hakediş ödemesinin eksik yapılması gerekçe gösterilerek işin tamamlanabilmesi için yeniden süre uzatımı verilmesinin talep edildiği, davalı idarenin davacıya gönderdiği ...... tarihli ihtarname ile sözleşme konusu işin 10 gün içinde geçici kabule hazır hâle getirilmesinin ihtar edildiği, nihayetinde davalı idare tarafından sözleşmeye konu taahhüdün ek süreler verilmesine karşın yerine getirilmediğinden bahisle sözleşmenin ....... tarihinde feshedildiği, davalı idare tarafından pvc esaslı tribün koltuğu imalatının sözleşmeye uygun olarak yapılmadığının ve ahşap parke imalatına ait, projede ve teknik şartnamede yer alan FİBA onayının olmadığının tespit edildiği hususları dikkate alındığında, davacı şirketin işi süresinde ve sözleşmeye uygun olarak yerine getirmediğinden, davacı şirketin ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.