Adına Belge Düzenlenen Kişilerin De İş Deneyim Belgesinde Yer Alan Bilgilerin Doğruluğundan Sorumlu Olduğu, Belgedeki Bilgilerin Sorumluluğunu Sadece Belgeyi Düzenleyen İdareye Vermek Veya Belgedeki Eksikliklerin Tespitini İhale Komisyonuna Vermek Suretiyle Değerlendirme Aşamasında Tespit Edilip, İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiğinden Söz Etmenin Hukukun Genel İlkelerine Ve Hakkaniyete Aykırı Olduğu Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 11/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2014/260 E. - 2017/2160 K.
- İş deneyim belgesi
- Belge üzerinde yer alan bilgiler
- Sorumluluk
- Sözleşmeden önceki yasak fiil ve davranışlar

Özet
Adına belge düzenlenen kişilerin de iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olduğu, belgedeki bilgilerin sorumluluğunu sadece belgeyi düzenleyen idareye vermek veya belgedeki eksikliklerin tespitini ihale komisyonuna vermek suretiyle değerlendirme aşamasında tespit edilip, isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden söz etmenin hukukun genel ilkelerine ve hakkaniyete aykırı olduğu hakkında.

Karar
… Devlet Hastanesince ...... tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "1 yıllık temizlik ihalesi alımı" neticesinde davacı şirketle imzalanan sözleşmenin Kamu İhale Kurulu'nun ...... tarih ve ...... sayılı kararı uyarınca feshedilmesine ilişkin ...... tarih ve ...... sayılı kararın iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; … İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş bulunan ...... sözleşme tarihli "Genel Temizlik İşine" ait iş bitirme belgesine dayanak oluşturan sözleşme incelendiğinde; yüklenicisinin … İnş. Ltd. Şti., işin başlama ve sona erme süresinin .....
-...... tarihleri olmak üzere (1) bir yıllık süreyi kapsadığı, ihale konusu işin 10 personel ile yerine getirileceği, sözleşme metninde herhangi bir bedel yazmamasına rağmen teklif edilen bedelin ......-TL olduğu ve sözleşmenin bu bedel üzerinden imzalanması gerektiği, sözleşmede yer alan 21.maddenin (c) bendine göre idare sözleşmenin bitimine 30 gün kala sözleşmeyi uzatmak istediğini yükleniciye bildirip yüklenici de 3 gün içerisinde sözleşmeyi uzatma iradesini kabul ettiğini idareye bildirirse sözleşmenin aynı şartlarda uzatılacağına dair yer alan hüküm gereğince sözleşmenin bitim tarihi olan ....... tarihinden ....... tarihine kadar uzatıldığı, her ne kadar iş deneyim belgesi, … İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş, dolayısıyla düzenlenirken belirtilen eksik veya yanlışlıklardan anılan idare sorumlu ise de, adına düzenlenen bu iş deneyim belgesini kullanan davacının da, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55. maddesinin son fıkrasında yer alan; "İbraz edilen belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur." düzenlemesi doğrultusunda sorumluluğu bulunduğu, anılan Yönetmelik maddesinde de belirtildiği üzere adına belge düzenlenen kişiler de iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup, belgedeki bilgilerin sorumluluğunu sadece belgeyi düzenleyen idareye vermek veya belgedeki eksikliklerin tespitini ihale komisyonuna vermek suretiyle değerlendirme aşamasında tespit edilip, değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden söz etmek hukukun genel ilkelerine ve hakkaniyete uygun olmadığı, kaldı ki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 21. maddesinde, "Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanunu'na göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir." hükmü bulunduğu, bu itibarla, davacının ihalede sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin, tek sözleşme esas alınarak düzenlenmemiş olması nedeniyle mevzuata uygun olmadığı, değerlendirme aşamasında tespit edilemeyen bu hususun Kamu İhale Kurulu'nun ...... tarih ve ........sayılı kararı ile tespit edilmesi üzerine, davacı şirket ile yapılan sözleşmenin feshedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı…