Sahte Belgeyi Kullanmak Suretiyle İhaleye Katıldığı Açık Olan, Bu Çerçevede 4734 Sayılı Kanunun 17/C Maddesinde Belirtilen Yasak Fiil Ve Davranışta Bulunduğu Belirlenen Davacı Hakkında 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 21’nci Maddesi Uyarınca Tesis Edilmiş Olan Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 11/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2008/7689 E. - 2011/5882 K.
- Sahte belge
- Vergi borcu

Özet
Sahte belgeyi kullanmak suretiyle ihaleye katıldığı açık olan, bu çerçevede 4734 sayılı Kanunun 17/c maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunduğu belirlenen davacı hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 21’nci maddesi uyarınca tesis edilmiş olan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar
… işi uhdesinde kalan davacı şirket ile ....... tarihinde imzalanmış olan sözleşmenin feshedilmesi ve genel hükümlere tasfiye edilmesine ilişkin ...... tarih ve ..... sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada, İdare Mahkemesi'nce; davacı şirketin ihale tarihi olan ..... tarihi itibariyle ....... TL vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi borcu bulunduğu halde anılan tarih itibariyle vergi borcu bulunmadığı yolundaki ..... gün ve ...... sayılı sahte belgeyi kullanmak suretiyle ihaleye katıldığının açık olduğu, bu çerçevede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17/c maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunduğu belirlenen davacı hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca tesis edilmiş olan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine… karar verilmiştir.