Yüklenicinin Fiilinin; İşin Yapılması Veya Teslimi Sırasında Hileli Malzeme, Araç Veya Usuller Kullanmak, Fen Ve Sanat Kurallarına Aykırı, Eksik, Hatalı Veya Kusurlu İmalat Yapmak Ve Taahhüdünü Yerine Getirirken İdareye Zarar Vermek Filleri Kapsamında Olduğu Hakkında Danıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 11/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Danıştay 13. Dairesi - 2008/742 E. - 2011/3894 K.
- İş artışı
- Yanlış hesaplama
- Yasak fiil ve davranış

Özet
Yüklenicinin fiilinin; işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak ve taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek filleri kapsamında olduğu hakkında.

Karar
Kapalı Cezaevi İnşaatı ihalesinin davacı şirket üzerinde kaldığı, .......... tarihinde sözleşmenin imzalandığı, ................. tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı, ancak hatalı veya kusurlu imalatlar belirtilerek ............ TL nefaset kesilmesi gerektiği ile eksik ve kusurlu işlerin yapılması için müteahhide 15 gün süre verilmesi gerektiğinin geçici kabul tutanağında belirtildiği, bu arada ihale konusu işin yürütümüne ilişkin olarak gelen şikâyetler üzerine … Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yapılan inceleme sonucu düzenlenen ............tarihli raporda, işin proje ve şartnamesine aykırı, eksik ve kusurlu yapılan kısımları sebebiyle, inşaat, mekanik, elektrik ve elektronik tesisatı işlerinde toplam %9,76 oranında fazla ödemeye sebebiyet verildiği, yapılan iş artışına ilişkin olarak metrajların yanlış hesaplandığı, düzenlenen ataşmanda yer alan ölçülerin gerçek değeri yansıtmadığı, söz konusu taahhüt içerisinde ve teklif edilen bedele dahil olan imalatlara da iş artışı verildiği ve iş artışına konu olan bazı imalatların yerinde yapılamayacak durumda olduğu, yerinde yapılmayan eksik ve kusurlu işler ile hatalı olarak verilen iş artışlarından dolayı ........... tarihli ve ... sayılı hakediş raporu itibari ile fiyat farkı ve KDV dahil toplam ................ TL fazla ödemede bulunulduğunun tespit edildiğinin belirtilmesi üzerine 4735 sayılı Kanun'un 25/c ve 25/d bentlerini ihlâl eden fiilleri nedeniyle davacı şirketin 18 ay süreyle bütün ihalelere katılmaktan yasaklanmasına karar verildiği…

Bu durumda, dava konusu ihaleden yasaklama kararına dayanak alınan … Bakanlığı Müfettişlerince yapılan ve davacı tarafından aksi ispatlanamayan saptamalar, 4735 sayılı Kanun'un 25/c ve 25/d bentlerinde sayılan hallerden olan işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak ve taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek filleri kapsamında olduğundan, davacı şirketin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca 18 ay süreyle bütün ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, davanın reddi gerekirken dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde hukukî isabet görülmemiştir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.