Tüzel Kişilik Tarafından İş Deneyimini Tevsiken Sunulan İş Deneyim Belgesi Sahibi Gerçek Kişi Ortağın, Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü Durumunda, İlgili Ortak Tarafından Kendisine Ait Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulması Durumunda Sözleşmeye Devam Edilebileceğine, İş Deneyim Belgesi Sunulamaz İse, Diğer Ortaklarca Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulması Ve İdarenin Uygun Görmesi Halinde, Teminat Dâhil O İş İçin Pilot Veya Koordinatör Ortağın Yüklenmiş Olduğu Sorumlulukların Üstlenilmesi Kaydıyla Sözleşmenin Yenilenerek İşe Devam Edilebileceği, İş Deneyim Belgesi Sunulmaması Durumunda, Herhangi Bir Cezai Müeyyide Uygulanmaksızın Ve Kesin Teminat İade Edilerek İşin Tasfiye Edilmesi Gerektiği Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı

Eklenme Tarihi: 12/04/2020 - Kategori: Kamu İhale Mevzuatı

Kamu İhale Kurulu Kararı - 25.02.2015 - 2015/DK.D-44
- Tüzel kişi pilot ortak
- İş deneyim belgesi sahibi gerçek kişi ortağın ölümü
- Sözleşme yenileme

Özet
Tüzel kişilik tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan iş deneyim belgesi sahibi gerçek kişi ortağın, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ölümü durumunda, ilgili ortak tarafından kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulması durumunda sözleşmeye devam edilebileceğine, iş deneyim belgesi sunulamaz ise, diğer ortaklarca yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulması ve idarenin uygun görmesi halinde, teminat dâhil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşmenin yenilenerek işe devam edilebileceği, iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda, herhangi bir cezai müeyyide uygulanmaksızın ve kesin teminat iade edilerek işin tasfiye edilmesi gerektiği hakkında.

Karar
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi bir ihalede, yüklenicisi ortak girişim olup pilot ortağın da tüzel kişi olduğu bir işte, tüzel kişilik tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan iş deneyim belgesi sahibi gerçek kişi ortağın, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ölümü durumunda nasıl hareket edileceği hususunda Kurumdan görüş talep edilmektedir.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinin altıncı fıkrasında, “(6) İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin 42.4 üncü maddesinde, “Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının teminat süresinin bitiminden önce ortaklıktan hastalık ve benzeri nedenlerle ayrılması durumunda sözleşmenin feshedilmesi, ancak kesin teminatın gelir kaydedilmemesi ve gerek tüzel kişilik gerekse iş deneyim belgesine sahip ortak hakkında yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir. Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının ihale süreci devam ederken ölmesi veya iflası durumunda bu tüzel kişiliğin teklifi değerlendirme dışı bırakılacak, ancak geçici teminat gelir kaydedilmeyecek ve gerek tüzel kişilik gerekse ortak hakkında yasaklama işlemi uygulanmayacaktır.

Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ve teminat süresinin bitiminden önce ölmesi durumunda, tüzel kişiliğin kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunması koşuluyla işi yürütebilmesi mümkün olup, bunun aksi durumlarda işin tasfiye edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinin altıncı fıkrasında, iş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday ve istekliler tarafından kullanılamayacağı, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmış, Kamu İhale Genel Tebliğinin 42. 4 üncü maddesinde ise, tüzel kişiliğin iş deneyim belgesine sahip gerçek kişi ortağının, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında teminat süresinin bitiminden önce ölmesi durumunda, tüzel kişiliğin kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulması koşuluyla sözleşmenin yürütebileceği, tüzel kişilik tarafından kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulamaz ise sözleşmenin yürütülmesi aşamasında tüzel kişi hakkında 4735 sayılı Kanunda öngörülen teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklamaya ilişkin yaptırımların uygulanamayacağı açıklanmış, ancak, yüklenicisi ortak girişim olup pilot veya koordinatör ortağının da tüzel kişi olduğu bir işte, tüzel kişilik tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan iş deneyim belgesi sahibi ortağın, sözleşmenin yürütümü sırasında ölümü durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiği hususunda herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir.

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden eşit muamele ilkesinin bir gereği olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen açıklamaları çerçevesinde, ortak girişimin tüzel kişi ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgesinin gerçek kişiye ait olması ve gerçek kişinin sözleşmenin yürütülmesi sırasında ölmesi halinde, ilgili (pilot veya koordinatör) ortak tarafından kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulması durumunda sözleşmeye devam edilebileceği değerlendirilmektedir.

Ancak, ortak girişimin ortağı tarafından yeterlik kriterini karşılayan herhangi bir iş deneyim belgesi sunulamadığı takdirde nasıl bir yol izleneceği hususuna ilişkin olarak;
4735 sayılı Kanunun “Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet” başlıklı 18 inci maddesinde yer alan “Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.

Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.” hükmü uyarınca, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, kural olarak sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılacağı, ancak diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşmenin yenilenerek işe devam edilebileceği, dolayısıyla Kanun koyuncunun, ortak girişimlerin pilot veya koordinatör ortağının ortak girişimden ayrılması hali dahil olmak üzere, sözleşmenin devam ettirilmesine imkan tanıdığı anlaşılmakta olup, buradan hareketle, ortak girişimin herhangi bir ortağı tarafından kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesinin sunulmaması halinde; diğer ortaklar ile sözleşmenin yenilerek işe devam edilebileceği, ancak işe devam edilebilmesi için, Kamu İhale Genel Tebliğinin 42.4 üncü maddesi çerçevesinde, diğer ortakların yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunması gerektiği, aksi takdirde, işin herhangi bir cezai müeyyide uygulanmaksızın ve kesin teminat iade edilerek tasfiye edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, 4735 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 42.4 üncü maddesinde yer alan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, yüklenicisi ortak girişim olup ortaklarının da tüzel kişi olduğu bir işte, tüzel kişilik tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan iş deneyim belgesi sahibi gerçek kişi ortağın, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ölümü durumunda,

1- İlgili ortak tarafından (pilot veya koordinatör) kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulması durumunda sözleşmeye devam edilebileceğine,
2- İlgili ortak (pilot veya koordinatör) tarafından kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulamaz ise, diğer ortaklarca yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulması ve idarenin uygun görmesi halinde, teminat dâhil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşmenin yenilenerek işe devam edilebileceğine,
3- İlgili ortak tarafından (pilot veya koordinatör) kendisine ait yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulamaması veya diğer ortaklar tarafından yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda, herhangi bir cezai müeyyide uygulanmaksızın ve kesin teminat iade edilerek işin tasfiye edilmesine,

Karar verilmiştir.