Mühendislik Kariyerine Sahip Olmayan Bir Kişinin, Mühendislik Hizmetlerinin Kontrol Ve Denetimini Yapmasının Beklenemeyeceği Hakkında Sayıştay Kararı

Eklenme Tarihi: 12/04/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Temyiz Kurulu Kararı - 30.05.2018/44597 
- Personelin niteliği
- Teknik şartnameye uygunluk
- Cezalar ve sözleşmenin feshi

Özet
Mühendislik kariyerine sahip olmayan bir kişinin, mühendislik hizmetlerinin kontrol ve denetimini yapmasının beklenemeyeceği hakkında.

Karar
81 Kişilik Personel Hizmet Alımı İhalesine ilişkin ........... tarihinde yapılan sözleşmenin “Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16 ncı Maddesinin (f) bendinde aynen: “f) Teslim edilen Personelin şartnamede öngörülen şartları taşımaması halinde ilgili personelin ücreti ödenmez, ayrıca ücreti kadar tutar ceza olarak ilk hak edişinden kesilir.” ifadesi yer almaktadır.

Teknik Şartnamenin “Hizmeti Yürütecek Personelin Görev Tanımları” başlıklı 5/b maddesi; “Mimar-Mühendis (İnşaat, Makine, Elektrik, Elektronik, Çevre, Harita, Bilgisayar, Jeoloji, Jeofizik, Kimyager, Biyolog vb): Projelerin yürütülmesi veya bakım onarımın gerektirdiği Mühendislik hizmetlerinin kontrolü ve denetiminin yapılmasında idareye yardımcı olurlar.” şeklinde düzenlenmiştir.

Şartnamenin bu hükmüne göre Mimar-Mühendis Grubu içerisinde yer alan personelin; projelerin yürütülmesi veya bakım onarımın gerektirdiği mühendislik hizmetlerinin kontrolü ve
denetiminin yapılmasında idareye yardımcı olması öngörülerek, mühendislik hizmetlerinin kontrol ve denetimine vurgu yapılmış olup ilgililerin mühendislik kariyerine haiz olması istenmiştir. Zira mühendislik kariyerine sahip olmayan bir kişinin, mühendislik hizmetlerinin kontrol ve denetimini yapmasını beklemek mümkün değildir.