İş Artışı Gerekli Olduğunda, Artışa İsabet Eden İş Kalemlerinin Miktar Ve Birim Fiyatlarının Hesaplanmasının, Aynı Şekilde Hesaplama Paralelliği Sağlanması Açısından Eksilen İş Kalemlerinin De Miktar Ve Birim Fiyatlarının Belirlenmesinin Gerektiği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Eklenme Tarihi: 13/04/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Temyiz Kurulu Kararı - 06.03.2019/45822
- İş eksilişi
- İş artışı

Özet
İş artışı gerekli olduğunda, artışa isabet eden iş kalemlerinin miktar ve birim fiyatlarının hesaplanmasının, aynı şekilde hesaplama paralelliği sağlanması açısından eksilen iş kalemlerinin de miktar ve birim fiyatlarının belirlenmesinin gerektiği hakkında.

Karar
İş artışı gerekli olduğunda, artışa isabet eden iş kalemlerinin miktar ve birim fiyatlarının hesaplanması, aynı şekilde mezkur 22. madde uyarınca hesaplama paralelliği sağlanması açısından eksilen iş kalemlerinin de miktar ve birim fiyatlarının belirlenmesi gerekmektedir.
Nitekim Yüksek Fen Kurulunun, anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde ortaya çıkan fiyat anlaşmazlığına ilişkin olarak, ........... tarih ve ............. sayılı ve .............. tarih ve ............. sayılı Kararlarında; yapımından vazgeçilen iş kalemlerine ait birim fiyatların, sözleşme eki YİGŞ’nin 22 nci maddesinin kıyasen uygulanması suretiyle, bu maddede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda tespit edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat ve açıklamalar değerlendirildiğinde, anahtar teslimi götürü bedel işlerde bir iş artışı yapılmasına lüzum görüldüğünde, artan ve eksilen imalatların Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. maddesi hükmü çerçevesinde aynı yöntemle hesaplanması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle artan ve eksilen imalat kalemlerinin her ikisinin de aynı birim fiyat yöntemiyle hesaplanması, dolayısıyla artan ve eksilen imalatların her ikisine de aynı tenzilatın uygulanması gerekmektedir.