Birim Fiyat Teklif Almak Suretiyle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Artışa Konu İşin, Sözleşme Bedelinin % 20'sine Kadar Oran Dâhilinde, Süre Hariç Sözleşme Ve İhale Dokümanındaki Hükümler Çerçevesinde Aynı Yükleniciye Yaptırılabileceği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Eklenme Tarihi: 13/04/2020 - Kategori: Sayıştay Kararları

Temyiz Kurulu Kararı - 29.11.2017/43797
- İş artışı
- Birim fiyatlı işler

Özet
Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımlarında artışa konu işin, sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği hakkında.

Karar
Buna göre, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş, yukarıda yer alan şartların gerçekleşmesi durumunda, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımlarında sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dâhilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilmektedir.
Bahse konu olayda ise 5 adet iş makinesi operatörü ve 10 adet şoför olmak üzere 15 adet personel çalıştırılırken iş artışı yapılarak 1 adet şoför daha çalıştırıp toplamda 16 adet personel çalıştırılmıştır. Buna göre, yükleniciye ilgili ayda çalıştırılan personel sayısı ile personel için teklif edilen birim fiyatın çarpılması sonucu bulunan tutar ödenmesi gerekirken, sorumluların savunmalarında ifade ettikleri gibi, toplam sözleşme bedeli üzerinden %20 iş artışı yapıldığı iddia edilerek yükleniciye ödenen aylık ödemenin %20 fazlası, iş artışından itibaren ödenmeye başlanmıştır. Ancak, teklif birim fiyatlı hizmet alımı işlerinde toplam sözleşme bedelinin %20’si yasal iş artış sınırı olup, söz konusu “12 Ay Süre İle 5 Adet İş Makinesi Operatörü, 10 Adet Şoför Hizmet Alımı İşi”nde %20’den daha az iş artışı yapılmıştır.

Ayrıca İlamda yer alan kamu zararı tablosu incelendiğinde, iş artışıyla çalışmaya başlayan 1 adet şoför için yükleniciye ödenmesi gereken tutar hesaplanırken sorumluların iddia ettiklerinin aksine bu işçinin fazla çalışma saat mesaisinin de hesaba dâhil edildiği anlaşılmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Kamu Zararı” başlıklı 71. maddesi uyarınca “hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması” kamu zararının belirlenmesinde esas alınan bir kriter olduğundan, söz konusu işte yükleniciye birim fiyat teklif cetveline göre ödenmesi gereken tutarın üzerinde ödeme yapılarak kamu zararına sebebiyet verilmiştir.