İhale Sözleşmesinin İmzalanmasından Sonraki Aşamada Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sözleşmenin Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlığın, "Kesin Teminatın Hazineye Gelir Kaydedilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemine Yönelik Kısmı İtibariyle" Görüm Ve Çözümünde, Adli Yargı Yerinin Görevli Bulunduğu Hakkında Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı

Eklenme Tarihi: 14/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı - 2018/350 E. - 2018/704 K.
- Olumlu görev uyuşmazlığı
- Adli yargı
- Kesin teminatın gelir kaydedilmesi

Özet
İhale sözleşmesinin imzalanmasından sonraki aşamada özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlığın, "kesin teminatın Hazineye gelir kaydedilmesine ilişkin işlemin iptali istemine yönelik kısmı itibariyle" görüm ve çözümünde, ADLİ YARGI YERİNİN görevli bulunduğu hakkında.

Karar
Davalı idare tarafından verilen 7 günlük süre içinde de sözleşmeden kaynaklanan bu taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılan ihtara rağmen yerine getirmediğinden dolayı 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendindeki "mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek" fiili nedeniyle 4735 sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca bir yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ve kesin teminatının da Hâzineye gelir kaydedilmesine ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği; davalı idare vekili tarafından, davanın kesin teminatın irat kaydedilmesine dair işlemin iptaline ilişkin kısmının adli yargının görev alanına girdiğinin kabulü ile, davanın bu kısmının 2577 sayılı Kanunun 14/3-a maddesine göre görev yönünden reddinin” gerektiğini ileri sürerek, görev itirazında bulunması üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 2247 sayılı Yasanın 10.maddesi kapsamında, davalı idarenin itirazının genişletilerek, davanın “davacı şirketin bir yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına… ilişkin işlemin iptali istemi” kısmına ilişkin olarak da karar verildiği ve olumlu görev uyuşmazlığı çıkarıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, davacı şirketin kesinleşen ihale sonrasında taraflar arasında imzalanmış hizmet alımı sözleşmesindeki yükümlülüğünü yerine getirmediğinden bahisle sözleşmenin feshedildiği ve hesabının genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatının da Hâzineye gelir kaydedildiği dikkate alındığında, ihale sözleşmesinin imzalanmasından sonraki aşamada özel hukuk hükümlerine tabi bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlığın, "kesin teminatın Hâzineye gelir kaydedilmesine ilişkin işlemin iptali istemine yönelik kısmı itibariyle" görüm ve çözümünde, adli yargı yerinin görevli bulunduğu sonucuna varılmıştır.