Kararın Gerekçesi İle Hüküm Fıkrası Ve Kısa Karar Arasında Çelişki Yaratılmasının Anayasa İle Teminat Altına Alınan Yargılamanın Açıklığı, Adil Yargılanma Hakkı Prensibine Ve Kararların Gerekçeli Olması Gerektiğine Dair Anayasa Ve Yasa Hükümlerine Aykırı Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 14/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2018/328 E. - 2018/2136 K.
- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi
- Mali acz
- Kesin teminatın güncellenmesi
- Sözleşmenin feshi

Özet
Kararın gerekçesi ile hüküm fıkrası ve kısa karar arasında çelişki yaratılmasının Anayasa ile teminat altına alınan yargılamanın açıklığı, adil yargılanma hakkı prensibine ve kararların gerekçeli olması gerektiğine dair Anayasa ve yasa hükümlerine aykırı olduğu hakkında.

Karar
4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca tek taraflı fesih kararını ileri sürülen sebeplerle alamayacağının bildirildiğinin daha sonra eksikliklerin giderilmemesi üzerine ... tarafından söz konusu iş hakkında sözleşmenin feshedildiğini belirterek imzalanan yapım sözleşmesinin feshi nedeniyle kesin teminatın güncelleme bedeli olan ........ TL'nin sözleşmenin feshedildiği ........... tarihinden itibaren işlemiş ve işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiş, davalı yersiz açılan davanın öncelikle görev veya esastan reddini savunmuş, mahkemece davanın kabulüne, toplam .......... TL alacağın, ................. TL'sinin ........... tarihinden, ............ TL'sinin ise ...........tarihine kadar işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık sözleşme tarihine göre uygulanması gereken 818 sayılı mülga Borçlar Kanunu 355 ve devamı maddelerde düzenlenen eser sözleşmesinden kaynaklanmaktadır.
Gerekçeli karar ile hüküm fıkrasının çelişkili olması halinde yasaya uygun biçimde, gerekçeyi içeren bir hüküm olduğundan söz edilemez. Kararın gerekçesi ile hüküm fıkrası ve kısa karar arasında çelişki yaratılması; yukarıda açıklanan ve Anayasa ile teminat altına alınan yargılamanın açıklığı, adil yargılanma hakkı prensibine ve kararların gerekçeli olması gerektiğine dair anayasa ve yasa hükümlerine de açıkça aykırı olacaktır.

Yukarıda yapılan açıklama ve sözü edilen kurallarla birlikte somut olay değerlendirildiğinde; gerekçede belirtilen kalemler ile hükümde belirtilen kalemlerin miktarları uyuşmadığından gerekçe ile kısa karar çelişkili olacak şekilde karar verilmesi doğru olmadığı gibi, hüküm kısmında .............. TL'ye hükmedildiği halde, faize esas tarihleri gösterilen alacak miktarlarının toplamı hükmedilen ........... TL'ye ulaşmadığından hüküm kısmında da çelişki yaratılması doğru olmamıştır. Ayrıca hükümde ............ TL'nin ........... tarihine kadar işleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilerek faiz başlangıç tarihinin faiz uygulanacak son tarih gibi yazılmak suretiyle infazda tereddüt yaratacak şekilde karar verilmesi de doğru olmamış ve sair temyiz itirazları incelenmeksizin kararın belirtilen nedenlerle temyiz eden davalı yararına bozulması gerekmiştir.