Yüklenicinin Haklı Bir Sebep İleri Sürmeden Tek Taraflı Olarak Sözleşmeyi Feshetme Yetkisi Olmadığından, Teminat Mektubunun Paraya Çevrilip Tahsil Edilebileceği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 15/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2016/5151 E. - 2019/677 K.
- Sözleşmenin feshi
- Mali acz
- Haklı sebep
- Teminatın irat kaydedilmesi
- Müspet zarar

Özet
Yüklenicinin haklı bir sebep ileri sürmeden tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme yetkisi olmadığından, teminat mektubunun paraya çevrilip tahsil edilebileceği hakkında.

Karar
4735 sayılı Kanunun kapsamındaki sözleşmelerin yüklenici tarafından feshi sebeplerinin aynı Kanunun 19. maddesinde gösterilen sebepler ve şartlar çerçevesinde olabileceği, bunun da ancak yüklenicinin acz içinde bulunduğundan taahhüdünü yerine getiremeyeceğini yazılı olarak bildirmesi halinde mümkün olduğu, davacının böyle bir sebep ileri sürmeden tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme yetkisi olmadığından sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği ve davalının teminat mektubunun paraya çevrilip tahsil edilmesinde haklı olduğu, davacının feshi haksız olduğundan sözleşmenin ifa edilmemesinden kaynaklanan zararı talep edemeyeceği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.