Sözleşme Maddesindeki 10 Günlük Süre Feshedilemeyen Süre Olup Bu Süre İçinde Gecikme Cezasının Uygulanacağı Da Kabul Edildiğinden, Davalı İş Sahibinin Feshedilemeyen Bu 10 Günlük Süre İle İlgili Olarak Gecikme Tazminatı İsteyebileceği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 15/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi  - 2014/2410E. - 2015/908K.
- Gecikme cezası
- Eksik ve ayıplı işler
- Sözleşmenin feshi

Özet
Sözleşme maddesindeki 10 günlük süre feshedilemeyen süre olup bu süre içinde gecikme cezasının uygulanacağı da kabul edildiğinden, davalı iş sahibinin feshedilemeyen bu 10 günlük süre ile ilgili olarak gecikme tazminatı isteyebileceği hakkında.

Karar
Davacı yüklenici vekili, müvekkilinin ..... 8 derslikli ilköğretim okulu yapım işi ihalesini anahtar teslim götürü bedel ile aldığını ve sözleşme imzaladığını, davalı iş sahibince söz konusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listesinin her birinde ayrı ayrı inşaat yerindeki binanın yıkımı belirtilmediği halde, inşaat mahallindeki eski binaların yıkımının da istendiğini, oysa yıkım işi için ilave iş bedeli ödenmediğini, ayrıca şartname gereği olan C-25 hazır beton yerine, mevcut hazır beton santralinin 3-3,5 saat uzaklıkta olmasını gerekçe göstererek çözüm istediğini, bu isteğinin kabul edilmediğini, bu durumun işin gecikmesine neden olduğunu, bu sebeple haksız şekilde gecikme cezalarına maruz kalındığını, haklı nedenle ............. tarihinde fesih bildiriminde bulunduğunu, davalı idarece, .......... tarihli noter aracılığı ile 4735 sayılı Kanun ve YİGŞ'nin ilgili hükümleri ve sözleşmenin 25. maddesi gereğince sözleşmeyi ........... tarihinde tek taraflı olarak feshettiğini, fesih yazısı ekinde bir takım işlerin eksik ve ayıplı olarak yapıldığının tutanak altına alındığını, oysa sözleşmeyi daha önce haklı sebeple feshedenin kendisi olduğunu, bu nedenle fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydıyla, sözleşme masrafları için ........, TL, imalât bedeli .......... TL, haksız fesih nedeniyle mahrum kalınan kardan ....... TL ve irat kaydedilen teminat mektubu bedeli olan ............... TL'nin faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini, dava etmiştir.

Davalı iş sahibi vekili ise, sözleşmenin 8.1 maddesinde sözleşme ekinden sayılan YİGŞ, idari şartname, sözleşme tasarısı, uygulama projesi, mahal listesi, özel teknik şartname ve genel teknik şartnamenin sözleşme ile ekleri arasında çelişki bulunması durumunda bu sıraya bağlı kalınarak değerlendirme yapılması gerektiğini, bu nedenle sözleşmenin götürü bedel olarak kararlaştırıldığını, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınacağını, yine, davacının sözleşme ile, C/25-30 hazır beton kullanmayı taahhüt ettiğini, teslim tarihinden itibaren .....gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğunu, ancak ............ tarihinde bitirmesi gereken işi bitiremediğini, ........... tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına getirdiğini, bu durumda fesih hakkını kullanıldığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmişse de, yapılan araştırma ve inceleme yetersiz olup, eksik araştırma ile karar verilemez. Şöyle ki; Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 25. maddesinde, "Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirilmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir." düzenlemesi bulunmaktadır. Sözleşmenin bu maddesindeki 10 günlük süre feshedilemeyen süre olup bu süre içinde gecikme cezasının uygulanacağı da kabul edildiğinden, davalı iş sahibinin feshedilemeyen bu 10 günlük süre ile ilgili olarak gecikme tazminatı istemesi mümkündür. Davalı idarece imzalanan (3) nolu hak edişte feshedilmeyen süreye ilişkin 10 günlük karşılığı cezanın hesaplanarak alacaktan mahsubu yerine .... gün karşılığı............ TL gecikme cezası uygulanması sözleşmenin yukarıdaki maddesine aykırı olmuştur. Bu nedenle mahkemece yapılacak iş, davalı iş sahibinin 10 günlük ceza dışındaki isteminin reddi gerektiğinden, davalı iş sahibinin (10) günlük feshedilemeyen süreye ilişkin gecikme cezası hesaplanarak, kalan süre yönünden idarenin gecikme cezası isteminin reddiyle yüklenici alacağının belirlenmesi için bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesinden ibarettir. Kararın açıklanan bu nedenle bozulması uygun bulunmuştur.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.