Davacı Yüklenici İle Dava Dışı İş Sahibi Arasındaki Sözleşmenin Feshinin Davacı-Karşı Davalı Taşeronun Süresinde Teslimat Yapmadığı Ve Ayıplı Yapılıp İş Sahibince Kabul Edilmeyen İmalâtlardan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Teminat Mektubunun İrad Kaydedilip Kaydedilmediği Ve Bunların Sonucu Olarak Davalı-Karşı Davacının Karşı Davasında İrad Kaydedilen Teminat Mektup Bedeli İle İlgili Uğradığı Zararını Davacı-Karşı Davalı Taşerondan İstemekte Haklı Olup Olmadığı Ve İsteyebileceği Miktar Hesaplattırılıp Değerlendirilerek Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İncelemeyle Karşı Davanın Da Reddi Doğru Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 16/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2016/6290 E. - 2017/2724 K.
- Alt yüklenici
- Taşeron
- Sözleşmeye aykırılık
- Sözleşmenin feshi

Özet
Davacı yüklenici ile dava dışı iş sahibi arasındaki sözleşmenin feshinin davacı-karşı davalı taşeronun süresinde teslimat yapmadığı ve ayıplı yapılıp iş sahibince kabul edilmeyen imalâtlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı teminat mektubunun irad kaydedilip kaydedilmediği ve bunların sonucu olarak davalı-karşı davacının karşı davasında irad kaydedilen teminat mektup bedeli ile ilgili uğradığı zararını davacı-karşı davalı taşerondan istemekte haklı olup olmadığı ve isteyebileceği miktar hesaplattırılıp değerlendirilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle karşı davanın da reddi doğru olmadığı hakkında.

Karar
Davacı-karşı davalı taşeron, davalı-k.davacı yüklenici ile yaptığı sözleşmede, yüklenicinin dava dışı iş sahibi ile yaptığı sözleşme eklerine göre polis kıyafetleri yapımını üstlendiği, süresinde teslim etmeme ya da teslim edilen ürünlerin iş sahibince kabul edilmemesi halinde yüklenicinin uğradığı zararları karşılamayı üstlendiğinden, davalı-karşı davacı yüklenici, dava dışı iş sahibince feshedilen sözleşme sonucu uğradığı zararlar ve bu arada teminat olarak verilip irad kaydedilen teminat mektup bedelinin, kendisinin üstlenip süresinde teslimat yapmadığı 2600 takım motosikletli polis timi (yunus) kıyafeti ve 1500 takım toplumsal destekli polis kıyafeti ile 1 ve 2 muayene sonucu reddolunan 1300 adet şahin polis kıyafeti kısmına isabet eden bölümünden sorumludur. Mahkemece bir adet rapor ve aynı bilirkişi kurulundan iki adet ek rapor alınmış ise de; bilirkişiler mali müşavir ve hukukçu olup ihtilaf konusunda uzman olmadıkları ortadadır.

Bu halde mahkemece, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 6. maddesinde süresinde teslim etmeme, 8. maddesinde de teslim edilen ürünlerin alıcı kurum tarafından kriterlere uymaması ya da ayıplardan dolayı reddedilmesi durumunda davacı-karşı davalı taşeron, davalı-karşı davacı yüklenicinin uğrayacağı zararları karşılamayı üstlendiğinden, varsa taraflara noksan delilleri ibraz ettirildikten sonra konusunda uzman teknik bilirkişiden alınacak gerekçeli ve denetime elverişli raporla, taşeronun sözleşmeyle üstlendiği edimleri yerine getirip getirmediği, ne kadarını yerine getirdiği, bunlardan dava dışı iş sahibince kabul edilen imalât ve miktarları ile ihale ve işlem dosyasındaki delil ve yazışmalara göre davalı-karşı davacı yüklenici ile dava dışı iş sahibi arasındaki sözleşmenin feshinin davacı-karşı davalı taşeronun süresinde teslimat yapmadığı ve ayıplı yapılıp iş sahibince kabul edilmeyen imalâtlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı teminat mektubunun irad kaydedilip kaydedilmediği ve bunların sonucu olarak davalı-karşı davacının karşı davasında irad kaydedilen teminat mektup bedeli ile ilgili uğradığı zararını davacı-karşı davalı taşerondan istemekte haklı olup olmadığı ve isteyebileceği miktar hesaplattırılıp değerlendirilerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle karşı davanın da reddi doğru olmamıştır.