Sözleşmenin Feshi Bildiriminin, Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkiyi Sona Erdiren Ve Yenilik Doğuran Bir İrade Beyanı Olduğu Ve Muhataba Ulaştığı Tarihten İtibaren Hukuksal Sonuç Doğurduğu Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 16/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2013/1154 E. - 2014/3148 K.
- Sözleşmenin haklı nedenle feshi
- 10 günlük yasal süre verilmesi
- Objektif iyiniyet

Özet
Sözleşmenin feshi bildiriminin, taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren ve yenilik doğuran bir irade beyanı olduğu ve muhataba ulaştığı tarihten itibaren hukuksal sonuç doğurduğu hakkında.

Karar
Yüklenicinin ediminin kısmen ifası sonucu yapılan işin bedelinin, iş sahibinden istenebilmesi için kısmen de olsa, yapılan eserin tamamlanmış olması ve bu kapsamda eserin objektif ölçüler içinde amaca uygun olarak iş sahibi tarafından kullanılabilir durumda olduğunun belirlenmesi zorunludur. Somut olayda, az yukarıda açıklandığı üzere, yüklenici tarafından onayı yapılmadan mimari, statik ve mekanik projeler iş sahibi davalıya teslim edilmiş ise de; davalı tarafından yüklenicinin belirtilen nitelikteki ediminin kısmi ifası kabul edilmediği gibi, teslim edilen projelerin onayı da yapılmadığından tamamlanmış eser sayılamaz.

Yüklenici şirketin yüklendiği ediminin ifasında borçlu temerrüdüne düşmüş olduğu sabit olduğu gibi, yapımı yüklenilen işin tesliminde gecikmenin haklı nedenlere dayandığı ve haklı gecikme süresinin iş süresine eklenmesi gerektiği de davacı yüklenici tarafından yasal delillerle kanıtlanamamıştır. Yüklendiği edimin ifası için iş sahibi tarafından davacı yükleniciye cezalı-cezasız toplam .... gün süre uzatımı verilmiş olduğu halde yüklenici, yüklendiği edimini tamamlanmış olarak kısmen dahi ifa edememiştir. Sözleşmenin 26. ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47/2.a maddesi hükümlerinde öngörülen fesih bildirimi için yükleniciye 10 günlük sürenin verilmemiş olmasında iş sahibinin kusurlu olduğunun ileri sürülmesi, TMK'nın 2. maddesi hükmü gereğince, “objektif iyiniyet kurallarına” aykırı olur. Çünkü, dosya kapsamındaki tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; .....gün ilave süre verilmesine karşın yüklendiği edimini ifa etmeyen yükleniciye fesih bildiriminden önce 10 günlük bir süre verilmesi halinde edimini tamamlamış olarak ifa edebileceğini, davalı idarenin öngörmesi beklenemez. Sözleşmenin feshi bildirimi, taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren ve yenilik doğuran bir irade beyanı olup; muhataba ulaştığı tarihten itibaren hukuksal sonuç doğurur. Tüm bu sebeplerle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47/2.a. maddesi hükümleriyle 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 106/II. maddesi hükmü gereğince, iş sahibinin yanlar arasındaki sözleşmeyi haklı olarak fesh etmiş olduğunun kabulü gerekir. Yüklenici tarafından hakedilen ve istenebilir iş bedeli de bulunmadığından mahkemece davanın tümden reddine karar verilmesi gerekirken; yetersiz bilirkişi kurulu raporunu dayanak almak suretiyle hukuksal olmayan gerekçeyle, yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.