İş Sahibi İdare Tasfiyeyi Yapmazsa Veya Yaptığı Tasfiyeyi Yüklenici Kabul Etmezse, Tasfiyeyi Ve Tasfiye Kesin Hesabının Çıkartılmasını Mahkemeden Talep Edebileceği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 17/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2015/2846 E. - 2016/335 K.
- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
- Kesin hakediş raporu
- Hakediş alacağının tespiti
- Eksik inceleme

Özet
İş sahibi idare tasfiyeyi yapmazsa veya yaptığı tasfiyeyi yüklenici kabul etmezse, tasfiyeyi ve tasfiye kesin hesabının çıkartılmasını mahkemeden talep edebileceği hakkında.

Karar
Davacı vekili, müvekkilinin davalı Üniversiteye ait Fen Edebiyat Fakültesinin A Blok inşaat işi yapımını .......... TL götürü bedelle üstlendiğini, sözleşmenin 3. maddesine göre işin niteliği ve türü ....... m2 betonarme eğitim binası imalâtı olduğunu, 450 gün içinde tamamlanarak teslim edileceğinin kararlaştırıldığını, söz konusu inşaat işi için .........tarihinde yer tesliminin yapıldığını, aralıksız ............. tarihine kadar da çalışıldığını ve .......... TL tutarında hakediş düzenlendiğini, davalı idarece, işin %28 oranında geri kalındığı gerekçesiyle sözleşmenin 26. maddesi uyarınca ihtar çekildiğini, haksız yere feshedildiğini, haksız fesih nedeniyle yapılması gereken iş miktarının ............ TL olduğunu, bu nedenle kâr kaybına uğradığını, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla uğranılan menfi zararlar sebebiyle ........... TL, hakediş bedelinden kaynaklanan ....... TL ve müsbet zarara ilişkin olarak da .............. TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece yüklenicinin fesihte kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişse de, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre bağıtlanan sözleşmelerin yüklenicinin direnimi nedeniyle feshi halinde, sözleşme konusu işlerin de hesabı genel hükümlere göre yapılmalıdır. İş sahibi idare tasfiyeyi yapmazsa veya yaptığı tasfiyeyi yüklenici kabul etmezse, tasfiyeyi ve tasfiye kesin hesabının çıkartılmasını mahkemeden talep edebilir. Mahkemece bu doğrultuda bir değerlendirme yapılmamıştır. Nitekim davalı idare .......... tarihli kesin hakediş raporu düzenlenmiş, ancak bu rapor üzerinde durulmamıştır. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, davalı üniversitenin ............ tarihli kesin hakediş raporuna davacı yüklenicinin varsa itirazları açıklattırılarak bilirkişilerden ek rapor alınmak suretiyle incelettirilmeli ve böylece bilirkişilerce çıkartılacak kesin hesaba göre davacının asıl davadaki hakediş alacağı olup olmadığı saptanarak hüküm kurulmalıdır. Kesin hakedişin davadan sonra düzenlenildiği gözetilmeden ve yüklenici bakımından kesin hakedişe dava açmak suretiyle mahkemece hakediş hesabının çıkartılması gerektiği düşünülmeden karar verilmesi doğru olmadığından, kararın bu gerekçeyle bozulması gerekirken zuhulen onandığı bu kez yapılan incelemede anlaşıldığından dairemizin onama kararının kaldırılarak kararın bu gerekçeyle bozulması uygun bulunmuştur.