Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Uygulamalarından Bildirime Rağmen Vazgeçmemesinin İdare Açısından Fesih Hakkı Doğuracağı Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 17/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2012/2584 E. - 2013/2188 K.
- Hizmet alımı
- Sözleşmeye aykırı uygulama
- Sözleşmenin feshi

Özet
Yüklenicinin sözleşmeye aykırı uygulamalarından bildirime rağmen vazgeçmemesinin idare açısından fesih hakkı doğuracağı hakkında.

Karar
Davacı vekili, yapılan ihale sonucunda davalı idare ile müvekkili arasında ........ tarihli öğrenci taşımacılığı hizmeti alım sözleşmesinin imzalandığını, müvekkilinin sözleşmedeki edimini yerine getirdiğini, idarece sözleşme uyarınca en az 20 gün süre verilip eksikliklerin giderilmesi istenmesi gerekirken bu şart gerçekleştirilmeden ve somut bir şikayet olmaksızın tek taraflı olarak sözleşmenin feshedildiğini ileri sürerek tek taraflı fesih kararının iptalini, sözleşmenin yürürlükte olduğunun tespitini talep ve dava etmiştir.
Davalı idare vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında aktedilen sözleşmede hangi okullara hangi plakalı araçlarla öğrenci taşınacağının kararlaştırıldığı, ancak davacı şirketin sözleşmede belirtilen şekilde taşıma yapmadığının ilgili okulların görevlileri tarafından tutulan tutanaklarla sabit olduğu, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu eksikliklerin ve uygulama hatalarının giderilmesi için davacı şirkete bildirimde bulunduğu, bildirime rağmen davacı şirketin yanlış uygulamalarından vazgeçmediği, eksiklikler giderilmediğinden taraflar arasındaki sözleşmenin davalı kurum tarafından tek taraflı feshedildiği, davacı kurumca yapılan feshin gerek sözleşmenin 18/1 maddesi, gerekse 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20/b ve 25/f fıkrasına uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.