Yüklenicinin Personelin Eğitim Durumundaki Ve Heyet Raporları İle İlgili Eksiklikleri Gidermemiş Olmasının Sözleşme Ve Şartnameye Aykırılık Teşkil Ettiği Ve İdarenin Sözleşmeyi Haklı Nedenle Feshedebileceği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 17/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi - 2009/732 E. - 2010/11232 K.
- Sözleşmenin feshi
- Eksikliklerin giderilmesi için ek süre
- Haklı fesih

Özet
Yüklenicinin personelin eğitim durumundaki ve heyet raporları ile ilgili eksiklikleri gidermemiş olmasının sözleşme ve şartnameye aykırılık teşkil ettiği ve idarenin sözleşmeyi haklı nedenle feshedebileceği hakkında.

Karar
Davacı vekili, müvekkili şirketin … Hastanesi'nin güvenlik hizmetinin 53 kişi ile yürütülmesi işinin ihalesini kazandığını ve ..... tarihinde davalı ile sözleşme imzalandığını, bazı eksikliklerin giderilmesi konusundaki taraflar arasındaki yazışmalar sonrası davalı tarafın müvekkiline ........ tarihinde tebliğ edilen .... tarihli yazı ile "idari şartnamenin 53/7-8. maddesi gereğince kesin teminatın irad kaydedilerek sözleşmenin feshedileceği ....... tarihi, saat ..... itibariyle hastanedeki sözleşmenin sona ereceğinin" müvekkiline bildirildiğini, sözleşmenin feshinin 4735 sayılı Yasa'nın 20 ve taraflar arasındaki sözleşmenin 27. maddesine uygun olmadığını ileri sürerek, sözleşmenin iptali işlemi ve kesin teminatın irad kaydedilmesi işleminin iptaline, bunun mümkün olmaması halinde şimdilik ..... TL'nın reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, eksikliklerin giderilmesi için verilen ek sürede davacı tarafından sözleşme şartlarının yerine getirilmediğini, sözleşmenin feshinin sözleşme hükümlerine uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, taraflar arasındaki ..............tarihli sözleşme ile davalıya bağlı hastanenin özel güvenlik hizmetinin 19 ay süre ile 53 personelle yapılması işinin davacı şirket tarafından üstlenildiği, davacı şirketin personelin eğitim durumundaki ve heyet raporları ile ilgili eksiklikleri gidermemiş olmasının sözleşme ve şartnameye aykırılık teşkil ettiği, davalı tarafın sözleşmeyi feshinin haklı bir fesih olduğu sonucuna varılarak, davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, taraflar arasındaki .......... tarihli sözleşmenin 9.1.maddesinde “ihale dokümanının bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idare ve yükleniciyi bağlayacağı, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki yada farklılık olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümlerin esas alınacağının” hüküm altına alındığı, 9.2.maddesinde ise ihale dokümanını oluşturan belgeler arasında öncelik sıralaması gösterilmiş olup, 2.sırada yer alan “İdari Şartname”nin sözleşme hükümlerinden önce uygulanmasının gerekmesine, Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 52.maddesine göre idare tarafından gönderilecek ihtarnamede verilecek sürenin en az 10 gün olmasına, İdari Şartnamede yazılı bu sürenin 22.01.2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 22.maddesinde yazılı hükme aykırı bulunmamasına, dava konusu olayda da sözleşme ve Yasa hükümlerine uygun davranıldığının anlaşılmış olmasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.