İhtar Yapılmaksızın Sözleşmenin İdarece Feshedilmesi, Yüklenicinin De Edimini İfada Temerrüde Düşmüş Olması Karşısında Sözleşmenin Tarafların Ortak Kusuruyla Feshedildiğinin Kabulünün Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 18/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2010/3497 E. - 2011/5747 K.
- Sözleşmenin feshi
- İhtar süresi
- Ortak kusur

Özet
İhtar yapılmaksızın sözleşmenin idarece feshedilmesi, yüklenicinin de edimini ifada temerrüde düşmüş olması karşısında sözleşmenin tarafların ortak kusuruyla feshedildiğinin kabulünün gerektiği hakkında.

Karar
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle yanlar arasında imzalanan sözleşmenin 17-1, 27-a ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20. maddesi gereğince ihtar yapılmaksızın sözleşmenin feshedildiği ve davacı yüklenici de edimini ifada temerrüde düşmüş olduğundan mahkeme kararının hüküm kısmı 1. bendindeki feshe ilişkin işlemin iptâline ibaresinin sözleşmenin tarafların ortak kusuruyla feshedildiğinin tesbiti biçiminde anlaşılması gerekmesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA karar verilmiştir.