İdare Yönünden Haklı Fesih Şartlarının Oluştuğu Dikkate Alınmaksızın Yüklenici Tarafından Da İtiraz Edilmeyen 10 Günlük Sürenin Sözleşmede Kararlaştırılan Ve Kanun'da Yer Alan 20 Günlük Süreden Az Olması Ve 20 Günlük Süre Tanınmadan Sözleşmenin Feshedilmiş Bulunması Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 18/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2010/4571 E. - 2011/7770 K.
- İhtar süresi
- Borçlunun temerrüdü
- Haklı nedenle fesih
- Menfi zarar

Özet
İdare yönünden haklı fesih şartlarının oluştuğu dikkate alınmaksızın yüklenici tarafından da itiraz edilmeyen 10 günlük sürenin sözleşmede kararlaştırılan ve Kanun'da yer alan 20 günlük süreden az olması ve 20 günlük süre tanınmadan sözleşmenin feshedilmiş bulunması nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Karar
Davacı idare dava ve birleşen davada, haklı fesih sonucu menfi zararının tazminini istemektedir. İdarenin istediği menfi zarar iki ihale arasındaki fark nedeniyle uğradığı zarardır.
Mahkemece Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20/a ve taraflar arasındaki sözleşmenin 26. maddesinde yazılı olan 20 günlük sürenin davalı yükleniciye verilmemiş olması nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20/a maddesinde yükleniciye 20 günlük süre tanınmasından sözedilmiştir. Aynı hüküm taraflar arasındaki sözleşmenin 26. maddesinde yer almıştır. Davacı idare tarafından davalı yükleniciye gönderilen 04.08.2006 günlü ihtarnamade; 10 günlük süre tanınmış, davalı yüklenici de idareye yazdığı 21.08.2006 günlü cevabi yazıda 10 günlük süre içerisinde gerekli işlemlerin tamamlandığını, işin hızlandırıldığını bildirmiştir. Davalı yüklenici tarafından 04.08.2006 günlü ihtarnamede tanınan 10 günlük süreye itiraz edilmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca iş süresine göre fesih tarihine kadar yüklenicinin yaptığı işin yeterli seviyede olmadığı da anlaşılmaktadır. İdare tarafından gönderilen 04.08.2006 tarihli ihtarnamenin yükleniciye tebliğ edildiği 12.08.2006 tarihinden itibaren bir aydan fazla süre geçtikten sonra 14.09.2006 tarihinde sözleşme feshedilmiş, davalı yüklenici tarafından işe devam edilmediği anlaşılmıştır. Bu durumda BK'nın 107. maddesindeki şartların da ayrıca oluştuğu sonucuna varılmaktadır. Davalı yüklenici tarafından işi bir başkasına devretmek istediği idareye bildirilmiştir. Bunların dışında Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20/a maddesindeki 20 günlük süre, 20.11.2008 gün 5812 sayılı Kanunun 34. maddesi ile en az 10 gün olarak değiştirilmiştir.

Bu durumda davacı idare yönünden haklı fesih şartlarının oluştuğu dikkate alınmaksızın yüklenici tarafından da itiraz edilmeyen 10 günlük sürenin sözleşmede kararlaştırılan ve Kanun'da yer alan 20 günlük süreden az olması ve 20 günlük süre tanınmadan sözleşmenin feshedilmiş bulunması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

Yapılacak iş; dava ve birleşen dava yönünden işin esası incelenerek sonucuna göre ayrı ayrı hüküm kurulmasından ibarettir.

Kararın bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.