Yüklenicinin İşi Sözleşme Şartlarına Aykırı Olarak Geciktirdiği Ve Sözleşme Konusu İşin Tamamlanmamasında Tamamen Davalının Kusurlu Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 18/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi - 2016/1244 E. - 2018/4374 K.
- Yüklenicinin kusuru
- Sözleşmenin feshi
- Güncelleme
- Menfi zarar

Özet
Yüklenicinin işi sözleşme şartlarına aykırı olarak geciktirdiği ve sözleşme konusu işin tamamlanmamasında tamamen davalının kusurlu olduğu hakkında.

Karar
Mahkemece iddia, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; taraflar arasında imzalanan sözleşme bedelinin ...... TL olduğu, davalının yapılan uyarı ve ihtarlara rağmen işi bitirememesi nedeni ile, davacı idare tarafından, 03.09.2007 tarihinde sözleşmenin fesih edildiği, davalı yüklenicinin işi sözleşme şartlarına aykırı olarak tehir ettiği ve işin bitim tarihine 11 gün kala yapılan işin seviyesinin %36,29 olduğunun saptandığı sözleşme konusu işin tamamlanmamasında tamamen davalının kusuru olduğu, davacı idareye izafe edilebilecek bir kusurun olmadığı davacı idarenin fesihte haklı olduğu, davacının asıl davadaki talebine ilişkin olarak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Sözleşme gereğince kesin teminat tutarının güncellenmesi nedeniyle davalı yükleniciden ....... TL alacak talebinde haklı olduğu, birleşen 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin ............ numaralı dosyasındaki talebine ilişkin olarak, davacı tarafça sözleşmenin haklı olarak fesih edilmiş olması sebebi ile davacının uğradığı menfi zararlarını davalıdan talep edebileceği, yapılan hesaplama neticesinde tespit edilen ..............TL menfi zarar olduğu, birleşen ...........3. Asliye Ticaret Mahkemesinin ........... numaralı dosyasındaki talebe ilişkin olarak, davalıdan stopaj kesintisi yapılması mümkün bulunmadığından ve damga vergisi olarak davalıdan kesilmesi gereken tutarın davalının kesin hesap alacağından indirildiğinden davacının davalıdan talep edebileceği miktarın ............ TL olduğu gerekçesi ile bu miktarlar itibariyle davacının taleplerinin davalı şirketin iflas masasına kayıt kabulüne dair verilen karar Dairemizin .................... K. sayılı ilamı ile davalı vekili süresinde temyiz etmediği ve temyiz harcını yatırmadığı gerekçesi ile temyiz talebinin reddine ve kararın onanmasına karar verilmiştir.

Bu kez asıl ve birleşen davada davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.

WhatsApp üzerinden bize ulaşarak destek alabilirsiniz! Size yardımcı olmak için bekliyorum.