Kesinleşen İdare Mahkemesi Kararıyla Davalı İş Sahibinin Sözleşmeyi Feshetmekte Ve Teminat Mektubunu İrat Kaydetmekte Haklı Olduğu Anlaşılmakla, Davacının Feshin Haksız Olduğunun Tespiti İle İrat Kaydedilen Teminat Mektubu Bedelinin Tahsiline İlişkin İstemlerinin De Reddine Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Eklenme Tarihi: 18/04/2020 - Kategori: Yargı Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2014/941 E. - 2014/2594 K.
- Haklı nedenle fesih
- Kesin teminatın irat kaydı
- Kesinleşen mahkeme kararı

Özet
Kesinleşen idare mahkemesi kararıyla davalı iş sahibinin sözleşmeyi feshetmekte ve teminat mektubunu irat kaydetmekte haklı olduğu anlaşılmakla, davacının feshin haksız olduğunun tespiti ile irat kaydedilen teminat mektubu bedelinin tahsiline ilişkin istemlerinin de reddine karar verilmesi gerektiği hakkında.

Karar
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20.maddesinde; sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve ek teminatların gelir kaydedileceği, sözleşmenin feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği, aynı Kanun'un 25/g maddesinde ise, sözleşmenin 16.madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi ve devir alınmasının yasak işler kapsamında olduğu belirtilmiştir. Anılan düzenlemelere göre, iş sahibi idarenin teminat mektubunu gelir kaydedebilmesi için sözleşmenin 16. ve 26.maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20 ve 25. maddesinde belirtilen fesih koşullarının gerçekleşmesi, diğer bir anlatımla fesihte haklı olması gerekir. İdare fesihte haklı değilse sözleşme ve kanun hükümlerine dayanılarak kesin teminatın gelir kaydedilmesi mümkün olamaz.

Dosya kapsamından, davacı yüklenici tarafından ............ günlü "Uzman Ekip Sözleşmesi" başlıklı sözleşmeyle işin tamamının %22 tenzilatla dava dışı, … A.Ş.'ye devredildiği, bunun üzerine davalı iş sahibi tarafından davacı ile aralarında yapmış oldukları sözleşmenin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20 ve 25/g.maddeleri uyarınca feshedildiği, davacı tarafından sözleşmenin feshi kararının iptali için açmış olduğu davanın .......... 15. İdare Mahkemesi'nin ........ Esas ve Karar sayılı kararı ile reddedildiği, bu kararın Danıştay 3. Dairesinin ......... gün ...... Esas-...........Karar sayılı ilamıyla onandığı, davacının karar düzeltme isteminin de reddedilerek kararın kesinleştiği anlaşılmıştır. Kesinleşen idare mahkemesi kararıyla davalı iş sahibinin sözleşmeyi feshetmekte ve teminat mektubunu irat kaydetmekte haklı olduğu anlaşılmakla, davacının feshin haksız olduğunun tespiti ile irat kaydedilen teminat mektubu bedelinin tahsiline ilişkin istemlerinin de reddine karar vermek gerekirken bu istemlerin kabulü yolunda hüküm kurulması doğru olmamış, açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir.